• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

16 november 2019

Biohuis: betrek bio bij stikstofbeleid als deel van oplossing

Het Biohuis heeft Kamerleden en Provinciale Statenleden dringend verzocht om de biologische sector op korte termijn actief te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond de stikstofproblematiek.
Onder andere doordat er minder dieren dieren worden gehouden, op een extensievere wijze, kan biologische landbouw deel van de oplossing zijn. De sector wijst erop dat een brede benadering van het hele landbouwsysteem nodig is, omdat problemen anders verplaatst worden of nieuwe ontstaan. De biologische landbouw heeft door haar brede benadering ook andere positieve effecten, zoals op de biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en klimaatbestendigheid.
Veel biologische bedrijven bevinden zich in de omgeving van natuurgebieden. Betrokkenen in de sector, waaronder financiers, vrezen generieke maatregelen tegen alle landbouwbedrijven rond natuur. Als gevolg daarvan ervaren biologische bedrijven in of rond Natura 2000 gebieden nu al dat hun ontwikkeling “on hold” is gezet, en dat hun voortbestaan op de tocht staat. Maar gezien de voordelen van de biologische landbouw, hoort in het stikstofbeleid zeker geen waardedaling en opkoop van biologische bedrijven thuis. Integendeel, zo schrijft Biohuis, “men zou juist rondom Natura 2000 gebieden en andere belangrijke natuurgebieden moeten streven naar een cordon van extensieve biologische bedrijven en bestaande biologische bedrijven in en om deze gebieden moeten koesteren.”

Lees hier de Biohuis Brief over Stikstof en biologische landbouw

7 november 2019

Stikstof probleem: bio is echt anders!

De ontwikkelingen rond stikstof gaan erg snel. Biohuis en Bionext hebben een werkgroep van boeren en medewerkers gevormd en ook de nieuwe directeur van Bionext, Michael Wilde, is er gelijk mee aan de slag. Biohuis en Bionext bepleiten richting Den Haag en andere belangenorganisaties dat de biologische aanpak tot minder stikstofproblemen leidt. Doordat er minder dieren op meer land oppervlakte worden gehouden, er meer beweid wordt, minder bemest wordt en geen kunstmest stikstof wordt gebruikt. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de andere voordelen zoals geen chemische bestrijdingsmiddelen en meer dierenwelzijn. En veel biologische bedrijven doen actief aan natuurbeheer en vergroten van de biodiversiteit. We proberen zoveel mogelijk bewijsmateriaal aan te dragen over de voordelen van biologische landbouw in dit verband. Zo leggen we uit dat biologische landbouw niet alleen één van de antwoorden is op het stikstofprobleem van vandaag, maar ook op de uitdagingen van morgen.

Zie ook de Open Brief aan Minister Schouten van melkveeadviseur Kees Water.

Oproep Bomen planten voor bio

Een initiatiefgroep met het motto ‘De beuk erin’ wilde een positief signaal afgeven vanuit de biologische landbouw,  tegenover alle problemen die nu spelen in de landbouw. Men bedacht een boomplant actie. De groep roept alle biologische boeren op om mee te doen, tussen 23 november en 23 december 2019. De groep zal op 23 november de aftrap geven op de eigen bedrijven. Arie van den Berg, één van de initiatiefnemers:  “Als biologische sector zijn we goed voor 60 000 bomen. Een mooi teken door het hele land dat echt zichtbare verandering noodzakelijk en onontkoombaar is voor een mooie toekomst. Een toekomst waar de biologische sector dagelijks aan werkt.” Bekijk hier tips voor de boomplantactie.

11 oktober 2019

A meststoffen 70%, minder gangbare mest op veebedrijf

Zoals eerder in onze Nieuwsbrieven vermeld, is op basis van onderzoek en discussies met de diverse biologische sectorverenigingen voorgesteld om het verplichte percentage biomest (A meststoffen) in 2020 van 65 naar 70% te brengen en het gebruik van gangbare mest op biologische veebedrijven sterk te beperken. Dit verzoek is nu door het ministerie LNV en Skal ingewilligd. Dit betekent dat een biologische veehouder geen biologische mest mag afvoeren om vervolgens gangbare mest aan te voeren. Een biologisch bedrijf met vee mag wel gangbare mest aanvoeren als het bedrijf geen biologische mest afvoert,  minder dan 170 kilo stikstof per hectare aan dierlijke mest produceert en voldoet aan het vereiste percentage A meststoffen. Ook is het toegestaan om de eigen biologische mest af te voeren en andere biologische mest aan te voeren. Dat laatste kan hopelijk bijdragen aan een betere afzet van biologische varkensmest en kippenmest.
Ondertussen bereiden we met de diverse sectorverenigingen projecten en pilots voor om de komende jaren de biologische kringloop verder te sluiten en het gebruik van gangbare inputs – en daaraan verbonden risico’s – verder te beperken.

9 oktober 2019

Nieuwe excretieforfaits voor bio?

In de zomer is door Biohuis samen met de sectorverenigingen gereageerd op een ontwerpregeling voor nieuwe excretieforfaits. Naast gedetailleerd commentaar op de cijfers, is ingebracht dat het niet verantwoord is om op korte termijn grote onverwachte veranderingen door te voeren. Voor veel biologische forfaits zou ook nog een andere berekeningssystematiek gaan gelden. Daar is veel voor te zeggen, maar zowel voor Skal als voor biologische ondernemers is meer tijd nodig voor de overgang naar andere forfaits. Gisteren kwam de brief van Carola Schouten waaruit blijkt dat naar onze inbreng is geluisterd. In 2020 veranderen alleen de biologische excretieforfaits voor geiten en schapen, wat vanuit de betreffende sectorverenigingen akkoord was. Voor de andere diersoorten zal er in 2021 waarschijnlijk wel wat veranderen, met meer bedrijfsspecifieke berekeningen van de mestproductie. Hierover zullen we de komende tijd overleg voeren met LNV. Aandachtspunten: voldoende tijd voor aanpassingen en evenwicht op de biologische mestmarkt. Voor de fosfaatexcreties van rundvee is het verhaal complexer ivm de fosfaatregelgeving.  Lees hier de Brief Actualisering excretieforfaits. Neem contact op met de sectorvereniging voor meer informatie.


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  Tot 15 november
  Nominatie Ekoland Innovatieprijs
  ---------------------------------
  Vanaf 21 november
  Oriëntatiecursus bio landbouw
  ----------------------------------
  23 nov - 23 december
  Boomplantactie bio
  ----------------------------------
  Vanaf 4 december
  Cursus bio fruitteelt
  ----------------------------------
  Heel 2019
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  -----------------------------------
  Heel 2019
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  -----------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »