Archive for the ‘Uncategorized’ Category


18 april 2024

Consumentencampagne LNV start in juni 

Het bureau Open Now bereidt voor het ministerie van LNV de campagne voor om consumenten bewust te maken van de kracht van biologisch. Het doel is de consument te informeren en het biologisch label beter bekend te maken. Een vertegenwoordiging van Bionext, Biohuis en Bio Nederland, waren bij een stakeholdersmeeting op 4 april. Zij zijn goed aangehaakt en konden feedback geven op de eerste uitwerking.

Willem Groenenberg, bestuurslid Biohuis: “Wij zijn tevreden over de gedegen aanpak van Open Now en de uitleg over de gekozen strategie. De campagne koppelt positieve associaties aan biologisch. Het keurmerk en logo komen er sterk in naar voren. De Rijksoverheid is afzender van de campagne.”

Strategie
Sarah Stattman, sr. beleidsmedewerker bij LNV, geeft aan dat het een uitgebreid proces is geweest om te komen tot het campagneconcept zoals die nu staat.  “Op basis van gedragsonderzoek van Motivaction zijn twee kansrijke doelgroepen geïdentificeerd: de prijsbewuste verantwoorde koper en de welgestelde bewuste koper. Daarnaast zijn twee concepten aan consumentenpanels voorgelegd. Hierbij kwam het zogenoemde ‘merk’-concept als beste naar voren. De campagne wordt nu verder uitgewerkt en aangescherpt.”  Ook wordt er een campagnewebsite ontwikkeld waarop onder andere een toolkit beschikbaar komt voor bedrijven en organisaties die willen aanhaken.

Planning & primeur
Eind mei organiseert Open Now een nieuwe meeting waarbij ook Biohuis de resultaten van de pre-test kan zien en samen met andere stakeholders de primeur krijgt van de finale campagnemiddelen. Gekozen is voor een tv-campagne en een ‘Digital Out of Home’-campagne op schermen buitenshuis, zichtbaar voor passanten. De campagne gaat, onder voorbehoud, live in week 23 (de week van 3 juni) en loopt in juni van week 23 tot en met 26. Na een evaluatie en het verwerken van verbeterpunten vervolgt de campagne in september van week 38 t/m 41.

Spotlight op bio
Willem Groenenberg: “Mooi dat het Biologisch Actieplan een concreet gezicht gekregen heeft voor de sector. Onze mooie biologische sector wordt zo krachtig bij de consument in de spotlight gezet. We kunnen als sector hierop voortborduren.”

17 april 2024

Kennismaking werkgroep markt met Sepha Smit van RVO

De werkgroep markt van Biohuis heeft kennisgemaakt met Sepha Smit van RVO. Sinds november coördineert zij de marktontwikkeling van biologische productie en consumptie. Eerder werkte zij voor PLUS.  

Sepha Smit: “De sfeer was heel open. Mooi dat we elkaar helpen en versterken en nadenken hoe we de markt groter kunnen maken. Van alle sectoren heb ik de ambities gehoord. Die neem ik weer mee in de gesprekken met retailers.” Hoe kijken leden van de werkgroep erop terug? Sybrand Bouma van de Natuurweide: “Ze pakt haar functie goed op en zet haar netwerk stevig in. Uit de gesprekken blijkt dat iedere sector een eigen dynamiek heeft. Het is geen eenheidsworst. Wij willen de meerwaarde van kwaliteitsproducten veel meer uiten en eenduidig naar buiten brengen. Belangrijk ook dat we ons wapenen tegen wat er in het buitenland gebeurt en we een totaaloplossing creëren waar iedereen beter van wordt.”  

Huiswerk goed maken
Akkerbouwer Digni van den Dries is ook positief. “Ze heeft uitgelegd dat er veel geld naar consumentenvoorlichting gaat en heeft ons uitgedaagd met plannen te komen die inhaken op campagnes. Zij gaat nu in gesprek met primaire sectoren. Belangrijk voor ons allemaal ons huiswerk goed te doen, seizoenen, volumes, kwaliteiten en de kostprijzen scherp in beeld hebben en een goed verhaal hebben.” Willem Groenenberg, voorzitter van de werkgroep: “We gaan samen op weg en het contact verder uitbreiden en intensiveren. We maken concrete stappen om biologisch op de kaart te zetten. Met Sepha Smit hebben we afgesproken dat zij vaker zal aansluiten bij de werkgroep.” 

11 april 2024

Plan van aanpak mest niet goed voor biologisch

Biologische melkveehouders zien het grote mestprobleem van gangbare collega’s in het land. “Maar biologische landbouw kent een hele andere dynamiek. Wij hebben juist een mesttekort”, stelt Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis, de vereniging van biologische boeren en tuinders. “Het Plan van aanpak van het Kabinet om de mestcrisis het hoofd te bieden gaat ten koste van onze sector.” 

Met een pakket aan maatregelen wil demissionair Minister Adema voldoen aan de Europese mestnormen. Smits van Oyen: “De biologische sector heeft geen aandeel in het probleem, heeft geen mestoverschot en maakt geen gebruik van de derogatie die nu gaat vervallen. We zouden dus moeten bijdragen aan het oplossen van een probleem waar we geen onderdeel van zijn. Mest van onze veehouders wordt veelal afgenomen door de plantaardige biologische collega’s. Een kringloopsamenwerking die de afgelopen jaren, gestimuleerd door het ministerie van LNV, is opgebouwd. Ongeveer de helft van biologische melkveehouders en een groot deel van de tuin- en akkerbouw zou door de maatregel in de problemen komen.”

Graslandnorm funest
De biologische sector zou hard worden getroffen door de voorgenomen graslandnorm van het kabinet. “Met een graslandnorm wordt de hoeveelheid grasland en de veebezetting van een bedrijf aan elkaar gekoppeld. Er wordt dus niet gekeken naar een sectorale biologische grondgebondenheid. Het Kabinet laat ten onrechte de noodzaak van dierlijke mest op plantaardige bedrijven buiten beschouwing, terwijl biologische akkerbouwers en veehouders onder aanmoediging van het kabinet de afgelopen jaren juist meer mest, veevoer en strooisel zijn gaan uitwisselen. De voorgenomen maatregel zet de stappen richting kringlooplandbouw weer een reuzestap achteruit. De maatregel staat bovendien haaks op het Rijksbeleid biologische landbouw te laten groeien”, vult Smits van Oyen aan.

Goed alternatief
“Wat ons betreft wordt de graslandnorm sectoraal ingevuld voor alle biologische boeren. Alle biologische mest komt op biologische grond. Op die manier bieden we een meer dan gelijkwaardig alternatief voor het plan van het kabinet. De grondgebondenheid en de samenwerking tussen plantaardig en dierlijke bedrijven is in de biologische landbouw wettelijk geborgd en onafhankelijk gecontroleerd. Biologisch biedt dus een hoge mate van circulariteit. We maken geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, gebruiken minder inputs uit het buitenland en zorgen voor de bodemvruchtbaarheid en dierenwelzijn. Ook beter voor het milieu, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Wat wil het Kabinet nog meer?”

Milieugrenzen
Biohuis roept demissionair Minister Adema dan ook op landbouwsystemen te stimuleren die binnen de milieugrenzen blijven en oplossingen bieden voor problemen waar de landbouw en onze samenleving voor staan. Biohuis blijft hierover met het ministerie in gesprek.

29 maart 2024

Gentech: drie moties steun in de rug

Onlangs heeft de Tweede Kamer drie moties aangenomen die een steun in de rug zijn in onze strijd om biologisch gentechvrij te houden. “De Tweede Kamer verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat de octrooiwetgeving in Europa wordt aangepast zodat op producten die met conventionele of met CRISPR-CAS worden veredeld geen patenten mogelijk zijn”, licht voorzitter Pipie Smits van Oyen toe.

De moties van NSC/VVD en van D’66 beogen de octrooieerbaarheid van uitvindingen op het gebied van Nieuwe Genomische Technieken (NGT) die een impact hebben op plantaardig materiaal te beperken of uit te sluiten. Achtergrond daarvan is de vrees dat het in veel gevallen onmogelijk is om met NGT geïntroduceerde eigenschappen te onderscheiden van natuurlijk voorkomende eigenschappen of van eigenschappen die door conventionele veredelingstechnieken zijn geïntroduceerd. De verwachting is dat het toestaan van NGT juist een toename aan patenten in de plantenveredeling zal laten zien.

Tenslotte heeft de Tweede Kamer ook de motie van de PvdD aangenomen die vraagt niet in te stemmen met het Commissievoorstel over NGT voordat het onderzoek naar de impact op boeren en kleine veredelaars is afgerond en de resultaten zijn meegewogen. Minister Adriaansens van Economische zaken heeft de moties ontraden vanwege juridische complicaties.