Archive for the ‘Uncategorized’ Category


6 augustus 2022

Teleurstellend gesprek met kabinet over stikstof

 

Gisteren was het verkennende gesprek onder leiding van Johan Remkes met minister-president Rutte en de ministers Van der Wal (Natuur & Stikstof), Staghouwer (LNV) en Harbers (I&W).
Namens het Biohuis waren Douwe Monsma (bestuurslid Biohuis) en Sybrand Bouma (voorzitter van de Natuurweide) aanwezig.
Remkes vroeg in eerste termijn om de sfeer aan te geven vanuit de verschillende organisaties.
Hierop heeft Douwe Monsma helder aangegeven hoe de huidige stikstofcrisis ook een aanzienlijk deel van de biologische bedrijven treft.

De tweede termijn ging meer over de inhoud. Vanuit het Biohuis is hierbij duidelijk onze inzet neergezet, zoals we dat gisteren al in dit nieuwsbericht hebben verwoord.
Met name ons eerste punt met betrekking tot flexibiliteit rondom tijdspad, doelstellingen en kritische depositiewaarden – waarin wij gelijk optrekken met onze collega landbouworganisaties – bleek een zeer taai punt. Er is wel beweging, maar het kabinet wilde tijdens het overleg niet voldoende toezeggingen doen. Men heeft hier eerst meer tijd, overleg en voorbereiding voor nodig.
Net als de collega landbouworganisaties vinden wij dat de bal nu bij het kabinet ligt.

5 augustus 2022

Verkennend gesprek met kabinet over stikstof

 

Vandaag schuift Biohuis aan bij het verkennende gesprek onder leiding van Johan Remkes met minister-president Rutte en de ministers Van der Wal (Natuur & Stikstof), Staghouwer (LNV) en Harbers (I&W).

De Nederlandse landbouw zit al drie jaar op een stikstofslot. Ongeveer de helft van de biologische boeren zit volgens het beruchte kaartje in gebieden met hoge reductiepercentages. Tegelijkertijd groeit het aantal wensen vanuit de maatschappij waaraan de boer zou moeten voldoen. Dit vergt echter een grote omslag die de landbouw slechts kan maken als de samenleving daar actief aan meewerkt en mee betaalt. Maar dan moet het gesprek nu niet beperkt worden tot losse problemen zoals stikstof. Maar het moet juist ook gaan over hoe de samenleving deze omslag mogelijk gaat maken.

Onze inzet

Biohuis zet in het gesprek met het Kabinet onder andere in op:

  • Steun voor de eisen vanuit collega landbouworganisaties met betrekking tot flexibiliteit rondom tijdspad, doelstellingen en kritische depositiewaarden.
  • De inzet van het stikstof beleid en bijbehorend budget moet leiden tot een blijvend duurzaam verdienmodel voor de Nederlandse boer. Er moet een effectief en geloofwaardig beleid komen voor duurzame Nederlandse landbouw. Een duurzaam verdienmodel voor een groter aandeel biologische landbouw hoort hier bij.
  • Het rijk moet ruimte bieden aan provincies voor maatwerk, om met boeren samen aan verbeteringen van natuur te werken. Daarbij moet biologische landbouw uitdrukkelijk één van de toe te passen mogelijkheden zijn in de provinciale gereedschapskist. Wel in samenhang met rijksbeleid dat een groeiende biologische afzet realiseert.
  • Er moet juridische erkenning komen voor lagere emissies door een biologische bedrijfsvoering.
  • Werk op korte termijn het perspectief uit voor duurzame verdienmodellen, inclusief biologische landbouw, in concrete beleidsinstrumenten. Doe dit samen met vertegenwoordigers van de landbouw sector, onder leiding van iemand die breed vertrouwen geniet in de hele sector.

 

13 juli 2022

Samenwerking Biohuis en LTO

De reeds bestaande samenwerking tussen LTO Nederland en Biohuis is op 12 juli vastgelegd met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst.
LTO ziet biologische landbouw als een van de mogelijke transitiepaden  in haar concept Toekomstvisie 2030.  Voor Biohuis is de samenwerking met LTO Nederland belangrijk voor de verbinding met de andere sectoren. Lees hier het persbericht

6 juli 2022

Groenboerenplan

Op 6 juli 2022 wordt namens duizenden biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren een tien-punten-plan overhandigd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, en de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Dit Groenboerenplan is bedoeld om uit de impasse van het stikstofdossier te komen. Gezamenlijk pleiten de ondertekenaars voor een integrale lange termijn visie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle boeren die willen meebewegen naar een toekomstbestendige landbouw. groenboerenplan juli 2022