Nieuws

11 april 2024

Plan van aanpak mest niet goed voor biologisch

Biologische melkveehouders zien het grote mestprobleem van gangbare collega’s in het land. “Maar biologische landbouw kent een hele andere dynamiek. Wij hebben juist een mesttekort”, stelt Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis, de vereniging van biologische boeren en tuinders. “Het Plan van aanpak van het Kabinet om de mestcrisis het hoofd te bieden gaat ten koste van onze sector.” 

Met een pakket aan maatregelen wil demissionair Minister Adema voldoen aan de Europese mestnormen. Smits van Oyen: “De biologische sector heeft geen aandeel in het probleem, heeft geen mestoverschot en maakt geen gebruik van de derogatie die nu gaat vervallen. We zouden dus moeten bijdragen aan het oplossen van een probleem waar we geen onderdeel van zijn. Mest van onze veehouders wordt veelal afgenomen door de plantaardige biologische collega’s. Een kringloopsamenwerking die de afgelopen jaren, gestimuleerd door het ministerie van LNV, is opgebouwd. Een deel van de biologische melkveehouders en een groot deel van de tuin- en akkerbouw zou door de maatregel in de problemen komen.”

Graslandnorm funest
De biologische sector zou hard worden getroffen door de voorgenomen graslandnorm van het kabinet. “Met een graslandnorm wordt de hoeveelheid grasland en de veebezetting van een bedrijf aan elkaar gekoppeld. Er wordt dus niet gekeken naar een sectorale biologische grondgebondenheid. Het Kabinet laat ten onrechte de noodzaak van dierlijke mest op plantaardige bedrijven buiten beschouwing, terwijl biologische akkerbouwers en veehouders onder aanmoediging van het kabinet de afgelopen jaren juist meer mest, veevoer en strooisel zijn gaan uitwisselen. De voorgenomen maatregel zet de stappen richting kringlooplandbouw weer een reuzestap achteruit. De maatregel staat bovendien haaks op het Rijksbeleid biologische landbouw te laten groeien”, vult Smits van Oyen aan.

Goed alternatief
“Wat ons betreft wordt de graslandnorm sectoraal ingevuld voor alle biologische boeren. Alle biologische mest komt op biologische grond. Op die manier bieden we een meer dan gelijkwaardig alternatief voor het plan van het kabinet. De grondgebondenheid en de samenwerking tussen plantaardig en dierlijke bedrijven is in de biologische landbouw wettelijk geborgd en onafhankelijk gecontroleerd. Biologisch biedt dus een hoge mate van circulariteit. We maken geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, gebruiken minder inputs uit het buitenland en zorgen voor de bodemvruchtbaarheid en dierenwelzijn. Ook beter voor het milieu, de waterkwaliteit en de biodiversiteit. Wat wil het Kabinet nog meer?”

Milieugrenzen
Biohuis roept demissionair Minister Adema dan ook op landbouwsystemen te stimuleren die binnen de milieugrenzen blijven en oplossingen bieden voor problemen waar de landbouw en onze samenleving voor staan. Biohuis blijft hierover met het ministerie in gesprek.