Biohuis

Het Biohuis is de vereniging van biologische boeren en boerinnen. Versterken, verbinden, inspireren en beschermen is ons credo. Daarbij ligt de nadruk op onze biologische markt, onze biologische regelgeving en onze biologische kennisontwikkeling. Voorbeelden van onderwerpen zijn mestbeleid, dierenwelzijn, gebruik van biologisch voer, GGO, bodemvruchtbaarheid en alle andere zaken die de biologische sector bindt.

Binnen het Biohuis kunnen biologische boeren en boerin met elkaar van gedachten wisselen en zich samen sterk maken voor de sector. In het Biohuis treffen we elkaar. In het diverse pallet van sectoren, regio’s en motivaties herkennen we de collega’s met passie voor het biologische boerenvak.

Via Bionext werken we samen met de andere schakels in de afzetketen, ook op het gebied van kennis, regelgeving en markt. Bionext speelt ook een belangrijke rol in de communicatie met consument en media. Biohuis draagt financieel bij aan Bionext en de medewerkers van Bionext doen veel uitvoerend werk voor Biohuis. Bionext wordt bestuurd door de boeren van Biohuis, de handel en verwerkers van BioNederland en de Biowinkelvereniging.

Het Biohuis werd in 2012 opgericht om alle krachten van de biologische boeren en tuinders te bundelen. Lees meer over het Biohuis in het Biohuis artikel in Ekoland (jan 2017)

Statuten Biohuis

Biohuis is een vereniging, dus de algemene ledenvergadering bepaalt het beleid. Voor de meer dagelijkse zaken is er een bestuur, dat door het jaar heen terugkoppelt naar en overlegt met vertegenwoordigers van alle aangesloten organisaties – de Bioraad.

De statuten noemen als doelen van Biohuis:

  • het dienen van de belangen van de primaire producenten in de biologische landbouw in Nederland; met de nadruk op kennisontwikkeling, markt en regelgeving ten behoeve van de biologische sector;
  • het bevorderen van een vitale biologische sector in al haar geledingen vanuit de beginselen van de biologische landbouw zoals die door de International Federation of Organic Agriculture Movements, hierna te noemen IFOAM zijn geformuleerd en die zijn gebaseerd op beginselen van gezondheid, beginselen van ecologie, beginselen van billijkheid en beginselen van zorg die in samenhang het ethische uitgangspunt vormen en als inspiratiebron voor handelen dienen;
  • het zijn van een ontwikkelhuis waarin kennis en inzichten worden uitgewisseld en worden ingezet ten behoeve van een duurzame ontwikkeling en inkomensvorming van leden en van de totale biologische sector;
  • het stimuleren van sectorale organisatievorming en ontwikkeling waar deze ontbreekt.  

Download de complete statuten als PDF: Statuten Biohuis  april 2017