Posts Tagged ‘Bionext’


18 augustus 2012

De eerste Biohuisbijeenkomsten over EKO-keumerk

Week 22, 23 en 24

 

Week 22: De vijfde bestuursvergadering

De website, de ledenafdrachten, de bioraad, het mestdossier, Bionext, Raad van Toezicht, bijeenkomsten voor het Ekokeurmerk, een binnengekomen IFOAM rapport, de Copa Cogeca in Brussel, het GLB, Ekoland, onderzoek: dit alles passeerde de revue op onze vijfde bestuursvergadering. Als klap op de vuurpijl had Kees Scheepens het mindmappen voorbereid, om onze missie helder te krijgen en daarvoor hadden we nog een half uurtje. Helemaal in het midden van onze mindmap stond HET BIOLIED. Wie kan zingen mag zich melden bij de secretaris: secretaris@biohuis.org. Dit mailadres moet nu werken!! Kijk ook even op de site. Dat is nog een rommeltje, maar zodra de eerste afdrachten binnen zijn, zetten we een webmaster aan het werk. Inhoudelijk staat er wel wat, en zoals een het een huishouden van een echt Biohuis betaamt: het gaat om de inhoud, niet om de verpakking!

Glas naar Zweden

In deze week was ook de bijeenkomst in Zweden met glastuinders uit heel Europa, om een standpunt te formuleren over regelgeving met betrekking tot ín de grond telen voor glastuinbouw(zie ook nieuwsbrief week 19). De hele Nederlandse biologische sector, van geit tot perenboom vind dat het glas in de grond moet blijven, en glas zelf is daar de grootste voorstander van. Helaas is er een compromis uitgerold dat glastuinders in Zweden en anderen op hoge breedtegraad, toch op substraat mogen, omdat de grond daar te lang koud blijft in het voorjaar.

Dus de regel is ín de grond, maar Zweden en consorten mogen op substraat vanwege de breedtegraad. Dit is beter dan helemaal geen standpunt hebben, want dan krijgt de lobby van de gangbare substraattelers in Europa veel meer kans, zij willen ook wel zo’n mooi bio logo op hun tomaten, met bijbehorende prijs. De belangen zijn groot, en we zijn dus blij dat er een standpunt is, ook al is er een klein beetje water bij de wijn gedaan. 

De precieze uitwerking van het voorstel is nog niet binnen, het moet nog allemaal op papier gezet worden door IFOAM Euorpa, in zes talen, dus verdere details volgen. 

Week 23: De eerste Biohuis bijeenkomsten!

Hoe ongelukkig de tijd in het seizoen ook, we moesten weten wat u vindt van het Eko-keurmerk. Met Marjan Blom van Bionext waren drie bijeenkomsten snel geregeld, dus u kreeg een uitnodiging.

Even opfrissen, zie ook week 16 van de nieuwsbrieven: Het Eko-keurmerk was van Skal, (daarvoor van SEC en/of NVEL, dus echt van de sector) maar Skal moet nu het groene blaadje van de EU als logo aanhouden. Het Eko-keurmerk kwam vrij. Omdat wij nog geen Biohuis hadden, en omdat Bionext ook nog niet stond, kon het Eko-keurmerk niet teruggegeven worden aan waar het hoort: aan de sector. Het is dus geparkeerd in een stichting: de stichting Eko-keurmerk. Iedereen voelt wel aan dat dit niet erg democratisch is, dus dit werd ook meteen geroepen door leden op alle ledenbijeenkomsten die het Biohuis hierover hield.

We moeten dus in de eerste plaats onze zeggenschap erover terug krijgen, en dat hebben wij als bestuur goed opgepikt, dus daar gaan wij ons hard voor maken.

Ook handel en verwerkers kunnen een Eko-keurmerk licentie hebben, dus ook de VBP (Vereniging van Biologische Producenten) is eigenaar van het Eko-keurmerk.

Verder wil Bionext graag duurzaamheid koppelen aan het Eko-keurmerk. Dit werd door leden in de bijeenkomsten teruggedraaid. Als je dit al gaat doen, dan moet het vrijwillig zijn, want het Eko-keurmerk moet voor iedereen toegankelijk blijven.

Dit was de teneur, maar de meningen waren ook verdeeld, dus aan het bestuur om hier een lijn uit te halen, dit goed naar de leden terug te communiceren, en dan verder standpunten te bepalen. We hebben niet voor niets een Algemene Ledenvergadering!

Deze standpunten moeten dan weer ingebracht worden in het bestuur van de Stichting Eko-Keurmerk, alwaar wij 2 zetels willen. Maria en Irene willen graag toetreden tot dit bestuur, om de sector te vertegenwoordigen, en achterban-standpunten in te brengen. U hoort van ons!!

 

Week 24: Copa Cogeca, LTO hoofdbestuur en VBP

Maandag: de Copa Cogeca.

Irene ging naar Brussel, om daar de vertegenwoordiging te doen in de “vakgroep” biologische landbouw van de Copa Cogeca, dit is de Europese koepel voor landbouworganisaties zoals LTO. Zie ook week 17 van de nieuwsbrieven. Het bleek dat onze belangenbehartiging daar al een aantal jaar stil ligt, en de Deense voorzitter was blij weer een actieve Hollandse bestuurder te zien. Het is wel de bedoeling dat biologische boeren hun geluid laten horen in deze verder gangbare organisatie. Irene belandde naast een goed ingewijde Belg van de boerenbond (www.boerenbond.be) die goed op de hoogte was van de Nederlandse situatie en veel dossiers kon toelichten. Het ging over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, glastuinbouw (zie ook week 19 van de vorige nieuwsbrief), leghennen en wastematerial, dus afval. Een onderdeel van dit laatste was biologisch digistaat. Er bleek ook een inlogcode te zijn voor alle stukken op de website van www.copacogeca.eu De volgende keer hoopt Irene alle dossiers in haar hoofd te hebben, maar deze keer ging het al aardig.

De Italianen waren de meest principiële delegatie, de Duitsers het meest pragmatisch, in het geval van de leghennen. Iedereen was stemde voor onderdeel 1tm3 en het ging om onderdeel 4. Het was een voorstel, met een vrij ingewikkelde berekening, waarbij je het aantal kippen dat in de zogenaamde Wintertuin (overdekte uitloop) en op verdiepingen loopt, terugrekent naar het oppervlakte van de vloer binnen in de stal. Normaal mag je 6 leghennen per vierkante meter houden, maar met Wintertuin en verdiepingen erbij, werd het voorstel 12 leghennen per “vloeroppervlak binnen”. Van onze kippenhouders had Irene instructie gekregen dat ze hier goed mee konden leven. Zo ongeveer 10 was een normaal aantal in Nederland, als er dus een wintertuin en verdieping in zit, die voor 0 kippen meetelt. Gemiddeld kom je dan weer op 6. De Duitsers wilden naar 15. De Italiaan en de Engelsen vonden het allemaal veel te wild. Daar hebben ze geen verdiepingen en wintertuinen. Zij stemden tegen. De Duitsers stemden ook tegen, dus niet aangenomen. De Duitsers deden dus een beetje dom. Maar de melkveehouder die er zat, had strikte instructies van de Duitse kippenhouders dat hij tegen moest zijn. Maar dat was heel onhandig, omdat als er geen standpunt is van de Copa Cogeca, dan is er niks. De Deense voorzitter was ook niet gek, hij bracht het hele stuk, onderdeel 1 tm 5 tegelijk in stemming, na de lunch. De Engelsen waren echter te laat! Italianen en Duitsers weer tegen, dus aangenomen.

Voor de regelgeving in Nederland maakt het niet veel uit, wij interpreteren al op 12. Maar de Duitsers, die moeten terug van 15 naar 12, als dit onderdeel wordt van het stuk van de Europese Commissie en aangenomen wordt door het Europees Parlement.

Voor de fijnproevers: dat komt omdat in Duitsland de hele wintertuin mee mag tellen als vloeroppervlak  en in Nederland maar 50%, áls de wintertuin groter is dan het vloeroppervlak binnen. Afijn, dit was best ingewikkeld, zeker waar alles via Frans, Pools en Italiaans in het Engels door kwam via de koptelefoon.

Deze vergadering wordt 2 of 3 keer per jaar gehouden, dus we houden u op de hoogte.

Dinsdag: gesprek met LTO’s

De LTO’s sluiten collectief aan! Het bestuur van het Biohuis had een gesprek met de twee hoofdbestuurders van ZLTO en LTO Noord, respectievelijk Jan Huijberts en Siem Jan Schenk.

Het was een goed gesprek, waarbij wederzijds vertrouwen werd uitgesproken, en we spraken af verder met de directeuren van beide organisaties tot verdere uitwerking van de samenwerking te komen.

Daarbij is het belangrijk dat de belangenbehartiging in Brussel via de Copa Cogeca een plekje krijgt, (zie bij maandag) en ook de provinciale belangenbehartiging, dus lobby op de 12 provinciehuizen in Nederland kan ook het effectiefst via de LTO’s.

Hier praten we verder over. Dat het Biohuis verder haar eigen vaktechnische belangenbehartiging doet, werd gerespecteerd.

Het Biohuis is heel blij dat de LTO’s zich aansluiten, welkom!

Woensdag: Vereniging Biologische Producenten

Nog een belangrijk gesprek deze week: de VBP (Vereniging van Biologische Producenten). In een doorgewinterd biologisch landgoed bij Bunnik troffen de beide besturen elkaar, en aan de biologische gebakjes werd het als snel gezellig. We maakten wederzijds kennis, waarbij ieders biologische historie uitgebreid aan de orde kwam. Hier zaten de echte biologisch die hards die nog aan de wieg gestaan hadden van van alles en nog wat, en mooie bedrijven hadden neergezet.

Natuurlijk ging het gesprek ook over het Eko Keurmerk, ons beider zorgenkindje. De producenten zagen wel in dat het verdwijnt als er niks gebeurd. Nieuwe verpakkingen worden zonder Eko-keurmerk gedrukt als het geen meerwaarde meer heeft. Daar werd ook enigszins laconiek over gedaan, dus als boeren echt willen dat het blijft, zullen we moeten nadenken hoe. 

Donderdag: Stichting Eko-Keurmerk

Op donderdag vergaderde de Stichting Eko-Keurmerk. Formeel was er nog geen bestuurder van het Biohuis uitgenodigd. Maar vragen staat vrij, dus Irene ging er voor de zekerheid toch maar heen. Voor een aantal agendapunten werd zij toegelaten. De stichting had al een heel plan over hoe je duurzaamheidseisen aan het Eko-Keurmerk kunt koppelen. Dit moet nog verder uitgewerkt, dus daar kunnen we dan vanuit het Biohuis over meepraten. Gezien de reacties van de leden op onze eigen bijeenkomsten over het Eko-Keurmerk, is enige tempering zeker op zijn plaats. In ieder geval is vanuit het Biohuis door Irene opgemerkt dat het democratisch moet.

Ook zijn er winkels en restaurants gecertificeerd. Zie ook www.eko-keurmerk.nl

Het agendapunt over de nieuwe bestuurssamenstelling was helaas niet nog toegankelijk voor Irene, maar hier komen we zeker uit. 

Reacties

Reacties op deze nieuwsbrief graag op secretaris@biohuis.org. Alle reacties worden besproken in het bestuur.

Nu na een stormachtig begin de nieuwsbrief is ingelopen op de week waar we zijn, is het de bedoeling dat hij twee-wekelijks op vrijdag wordt verzonden. 

Mocht u als lid geen nieuwsbrieven ontvangen op uw mail, meld dit dan op secretaris@biohuis.org. Meld ook bij welke dragende organisatie u lid bent. 

Individuele leden

Tot nu toe waren er 3 individuele leden lid van het Biohuis, gesignaleerd op aanmelding via de website. Dit zijn leden die verder niet zijn aangesloten bij een dragende organisatie. Maar twee daarvan bleken lid van LTO! En de derde is lid van studieclub Zuid West! 

 

2 april 2012

Vliegende start

Week 11, 12 en 13

14 maart Eerste vergadering van nieuw gekozen bestuur.

Woensdag 14 maart kwam het vers gekozen bestuur van het Biohuis voor het eerst bij elkaar in Zeewolde, op het bedrijf van Douwe Monsma, een van de bestuursleden.

De plek is bijzonder, omdat op de grond van dit bedrijf altijd biologisch is geboerd. Na de ontginning van de Flevopolder is deze maagdelijke grond meteen gecertificeerd onder ons dierbare keurmerk.

Ook was het bijzonder dat een van de bestuursleden Kees Schepens vanuit China meepraatte via Skype. De modernste technieken worden niet geschuwd om binnen het Biohuis de communicatie goed te laten verlopen.

Na een kennismaking, waarbij iedereen vertelde over zijn biologische geschiedenis, zijn drive, zijn kwaliteiten en zijn netwerk, kwam de communicatie meteen op tafel. Het is belangrijk om met zoveel kikkers in een kruiwagen open te communiceren.

De website wordt snel opgepakt, en de lopende zaken werden verdeeld. Zo is er heel binnenkort een IFOAM-conferentie. Actueel daarbij is dat binnen IFOAM het geluid van de boeren versterkt gaat worden. Er is een Europese initiatief, Farmersvoice (Boerenstem), waar Kees van Zelderen  en naar alle waarschijnlijkheid Maria Buitenkamp, die haar agenda schoon probeert te vegen voor deze conferentie, hun boerenstem zullen laten horen.

Verder staat op 20 maart het overleg van de ketenwerkgroepen van Bionext op de agenda. Ook hier zullen bestuursleden heen gaan, om kennis te maken en verdere samenwerking op poten te zetten.

Ook de RUB is actueel. Dit is een wet die op het punt staat van opheffing, waardoor middelen als bier tegen slakken en melk tegen luizen in principe geen “toelating” meer hebben. Bionext en zelfs LTO waren hier al mee bezig, en het Biohuisbestuur ondersteunt de lobby om toelating te behouden.

De vergadering werd enigszins gehaast afgesloten, omdat er natuurlijk weer koeien gemolken moesten worden. In dit geval waren dat de Jerseykoeien van Irene van de Voort

15 maart Natuurweide gaat collectief

Een van de dragende organisaties van het Biohuis is De Natuurweide. Dit is de vereniging voor alle biologische melkveehouders van Nederland.

De Natuurweide heeft een zetel in de Bioraad. De ledenvergadering van De Natuurweide zend dus één persoon naar de vergaderingen van de Bioraad, en op die manier is er contact tussen het Biohuis en De Natuurweide. Alles wat voor de biologische melkveehouderij belangrijk is, zoals momenteel de actualiteit rond de koppeling van de biologische melkprijs en de gangbare melkprijs, lost De Natuurweide in principe zelf op. Pas als het sectoroverschrijdend is, of als meerder sectoren last hebben van hetzelfde probleem, delen zij dit in de Bioraad. Daar vinden zij dan een sterke schouder waar zij op kunnen rekenen. Gezamenlijk kunnen we een sterke agenda neerzetten in de Bioraad, om de toekomst van de biologische landbouw vorm te geven. 

Het een heugelijk feit dat De Natuurweide, met haar ongeveer 160 leden, zich collectief aansluit. Welkom in het Biohuis.

De Groene Geit, de BPV en BD Eko zijn ook al zo ver dat zij met de leden hebben gekozen voor aansluiting. Op 29 maart zullen het oude werkbestuur en het nieuw gekozen bestuur de koppen bij elkaar steken, om inschrijving en contributiebetaling te gaan verwerken. Er zijn ook al individuele leden aangemeld. Het Biohuis komt op stoom!!

WEEK 12: Lopende zaken..

20 maart  Ketenoverleg Bionext

Bionext is onze organisatie.

Samen met de handel en verwerkers vormen wij de biologische keten. De handel en verwerkers zijn verenigd in de Vereniging van Biologische Producenten (VBP). Samen met deze VBP vormen we een organisatie. Een keten-organisatie. Dit is Bionext.

Het Biohuis echter heel nieuw, en Bionext draait al op volle toeren. Gelukkig maar. Er zijn vele projecten, zoals “Lekker naar de boer” die al jaren naar volle tevredenheid draaien. 

Binnen Bionext draaien de ketengroepen. Er zijn zes ketengroepen:

Kippen (1), Varkens (2) en Zuivel (3). Dit zijn de dierlijke ketengroepen. Er zijn ook drie plantaardige: Akkerbouw, volle grondsgroente (4), Fruit (5) en Glastuinbouw (6).

Het voltallige Biohuisbestuur was op 20 maart aanwezig op een overleg met medewerkers van Bionext en de voorzitters van de ketengroepen.

Voorlopige conclusie is dat er per ketengroep 2 Biohuisleden en 2 VBP leden zitting nemen. De Bionext medewerker is adviseur. Als we als voorbeeld de varkens nemen, zitten er dus twee varkenshouders van de VBV (Vereniging Biologische Varkenshouders) in de ketengroep Varkens. Deze twee varkenshouders kunnen niet zomaar een standpunt innemen in de ketengroep, dit doen zij in overleg met de VBV. De VBV heeft een eigen bestuur en ledenvergadering, waar standpunten worden vastgesteld over varkens.

Daarnaast heeft de VBV een afgevaardigde in de Bioraad. Deze persoon is dezelfde als een van de twee varkenshouders in de ketengroep Varkens, of in ieder geval worden er nauwe contacten onderhouden. In de Bioraad worden sectoroverstijgende onderwerpen besproken. In de Bioraad worden biologische standpunten tussen sectoren ingenomen, en deze worden weer teruggekoppeld naar de ketengroepen.

Het duizelde de nieuwe bestuursleden allemaal een beetje, maar dat er snel en duidelijk richting moet worden gegeven aan deze complexe structuur, dat was in ieder geval helder!

Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog twee ketengroepen die sectoroverschrijdend zijn. Dit zijn de ketengroep “Bodemvruchtbaarheid” en de ketengroep “Uitgangsmateriaal en veredeling”. Zij blijven voorlopig ook draaien, in nauw overleg met de Bioraad.

WEEK 13: Overdracht

29 maart Oude en nieuwe bestuur komen samen

Op de al bijna vertrouwde vergaderlocatie van NZ 27, op grond in Zeewolde, (alwaar nog nóoit in de geschiedenis van de mensheid kunstmest of bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, voornamelijk door de late “ontginning”) werd het oude werkbestuur gastvrij onthaald voor de overdracht van taken. 

Pokhamer

De vergadering verliep bijna té gestructureerd, omdat de nieuwe voorzitter een pokhamer kreeg overhandigd. Deze hamer van pokhout had een diepere betekenis. “Zo dwars als pokhout” is  namelijk de uitdrukking, maar tegelijkertijd heeft pokhout een smerende werking. Zodoende werd de nieuwe voorzitter door het oude werkbestuur tegelijkertijd zowel eigengereidheid als een verbindende werking toegewenst. Eigenschappen die voor een voorzitter van een biologische organisatie van formaat onontbeerlijk zijn.

Onderwerpen

Al pokhamerend kwamen allerlei vergaderdata, de Biovak, de financiën (u hoort nog van ons!!) en commissies die al ingesteld zijn door de Bioraad aan de orde.

Commissie voor Ekokeurmerk

Er is al een commissie Ekokeurmerk, hierin zitten Jaap van Deelen, Alex van Hootegem, Wridzer Bakker en Kees van Zelderen. Inderdaad moeten we als sector snel aan de slag met deze stichting, die het oude Ekokeurmerk gaat beheren. Verplichting tot het voeren van dit keurmerk vervalt, omdat er nu een Europees keurmerk is. Dat groene, met die sterretjes, in de vorm van een blaadje. Het oude vertrouwde Ekokeurmerk mag je wel blijven voeren, als je betaald aan de stichting. Er is ook al een commissie Visie en Werkplan. Daar is nog geen contact mee. Er is ook de werkgroep Biovak, die is al zo oud als de Biovak zelf. Het nieuwe bestuur komt hier zo snel mogelijk op terug, om alle werkgroepen te structuren.

Werk aan de winkel

Ook de website, de ledenadministratie, afspraken met Bionext en LTO kwamen aan de orde. Zelfs inhoudelijk gingen we al los, de RUB kwam aan de orde, dit is de wet die groene zeep en bier toestaat als middelen. Die wet was bijna afgeschaft. Iedereen was onmiddellijk eens dat we dit moesten voorkomen, zodat we inhoudelijk een goede start maakten. De lobby die al was ingezet door LTO en Bionext bleek later zeer succesvol, zodat u nog steeds met een gerust hard uw biertje over uw gewas kunt spuiten. Uit België kwam naar voren dat men liever geen Belgisch bier hiervoor in aanmerking laat komen…

Organogram en functies

De vergadering werd afgesloten, en het nieuwe bestuur vergaderde nog even zelfstandig door. Na een half uurtje ging de telefoon: Teunis Jacob Slob, de afgetreden voorzitter van het oude werkbestuur belde over de boom van de Biovak. Hij vroeg zich af wat hij daarmee moet doen. Die mag je nog even water geven Teunis Jacob! We hebben nog geen eigen kantoor.

29 maart  bestuursvergadering

Soepeltjes werden de secretaris en penningmeester gekozen, respectievelijk Irene en Douwe, die met verve zullen waken over het secretariaat dan wel de penningen.

Het inner haast gefabriceerde communicatieplan werd min of meer vastgesteld. Wat niet wegnam dat de inlogcode van de website nog even duurt.

Ook probeerde het nieuwe bestuur een organogram samen te stellen in relatie tot Bionext. Dit bleek nog niet eenvoudig, maar al doende leert men.

 Kamer van Koophandel, BD Vereniging… Deze tweede bestuursvergadering leverde natuurlijk veel meer werk op dan dat werd afgerond, maar in volle tevredenheid keerde iedereen huiswaarts.

 

7 maart 2012

7 MAART Oprichtings ALV, Biohuis nu formeel van start

De oprichting van een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle Nederlandse bioboeren is een feit. De statuten voor het Biohuis zijn getekend. De eerste Algemene Ledenvergadering is op 7 maart 2012 gehouden. Ongeveer 50 verse enthousiaste leden kwamen bij elkaar en kozen het nieuwe bestuur.

Aanleiding

Met het wegvallen van de jarenlange overheidssteun uit het convenant biologische landbouw ontstond in 2011 een acute situatie. Er was met name via Biologica enorm veel opgebouwd op het gebied van kennis, markt en regelgeving. Dit mocht niet verloren gaan. Achter de schermen ging een groep boeren hard aan de slag om te zorgen voor een nieuwe organisatie en financiering van de sector. Het gevolg: de nieuwe ketenorganisatie Bionext en de boerenorganisatie Biohuis.

Eerste algemene ledenvergadering

Het werkbestuur van het Biohuis in oprichting was op de ochtend van 7 maart langs notaris De Jong gegaan in Dronten, om de statuten te tekenen. De inkt was nog maar nauwelijks droog toen de algemene ledenvergadering begon.

Bestuursleden

De ledenvergadering koos vijf nieuwe bestuursleden, met als voorzitter Kees van Zelderen (melkveehouder). De overige functies worden verdeeld door de bestuursleden zelf, dit zijn Maria Buitenkamp (bessenteler), Douwe Monsma (akkerbouwer), Kees Schepens (varkens- en vleesveehouder) en Irene van de Voort (melkveehouder).

De overdracht van werkzaamheden van het oude werkbestuur naar het vers aangetreden bestuur zal eind maart plaatsvinden. Intussen oriënteren de nieuwe bestuursleden zich al door het bezoeken van bijeenkomsten van bioboeren en van Bionext.

Verslag ALV 7 maart 2012: Begroting en Bionext

Naast het kiezen van bestuursleden is  op 7 maart  door de ledenvergadering een begroting vastgesteld van 240.000 euro. Ook deze is te vinden op de website bij de agendastukken voor 7 maart (menu: organisatie, informatie). De helft van het bedrag gaat naar ketenorganisatie Bionext, zodat in de middag directeur Bavo van de Idsert van Bionext kwam uitleggen hoe Stichting Bionext ten dienste staat aan het Biohuis. De ketenorganisatie is een samenwerking met verwerkers, handel en winkeliers. Het bestuur van de stichting bestaat uit bestuursleden van de verwerkers (VBP) en van het Biohuis. Bionext haalt onderzoeksgeld binnen voor de sector en zet dat weer weg naar onderzoeksinstituten. Zij halen ook communicatieprojecten binnen, en zetten die weer uit in de sector en de markt, zoals de open dag voor de biologische landbouw, en adopteer een kip. Ook treden zij op als een soort biologisch “Bureau voor de Levensmiddelen” als er “stront aan de knikker is” met bio, zoals tijdens de Ehec en de fraude met bio in Italie.

Vastgesteld

Al met al een overtuigend verhaal. De vergadering vond de 120.000 euro een koopje, ook al drukt het bedrag zwaar op de bescheiden begroting van het Biohuis. De begroting van het Biohuis, met de 120.000 euro voor Bionext, werd goedgekeurd. Overigens met de afspraak dat dit geldt bij het geschatte aantal leden. Bij minder leden wordt 150 euro per lid overgemaakt.

Voor sectorale activiteiten via Bionext worden werkgroepen ingesteld, waarin ook leden van het Biohuis plaats gaan nemen.

Werkplan

Ook de opzet van het werkplan van het Biohuis werd vastgesteld tijdens de vergadering. Onderwerpen als kringlopen, energie, antibiotica, GGO, middelengebruik, en jongeren werden besproken. Hierbij werd vooral aangegeven dat de leden zelf aan het werk kunnen met ideeen en onderwerpen, omdat de lijst niet eindig is. Daarmee werd duidelijk wat het Biohuis is: een open organisatie, voor en door de leden. Dat we daarbij de sector gezamenlijk ontwikkelen, met een open vizier richting maatschappelijke organisaties en samenleving, zal ons in de toekomst veel opleveren. Met enthousiaste communicatie naar buiten, pikken we ook een extra graantje mee op de markt.

Lid worden

Alle nieuwe bestuursleden hebben er veel zin in en verwelkomen u graag als lid. Als u nog niets gehoord heeft van uw sectororganisatie (Natuurweide, Groene Geit, VBV, VBP, Prisma, NVPM, Boom en Sier) of regio-organisatie (NBLV, FBBF, biologische vakgroep LTO’s) zal dit vast zeer binnenkort gebeuren. Als u nog nergens lid bent kunt u rechtstreeks lid worden van het Biohuis.

U kunt u sowieso vast persoonlijk melden als lid, ook als u al lid bent van een biologische organisatie. U hoeft niet bang te zijn voor dubbele contributiebetaling. Dit wordt onderling goed geregeld.

Bioraad

De biologische organisaties zelf kunnen als rechtspersoon ook lid worden van het Biohuis. Samen vormen zij de Bioraad. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur. Dus als u lid wordt via een biologische organisatie, dan bent u ook vertegenwoordigd in de Bioraad. Daarnaast hebt u altijd uw persoonlijke stem in de Algemene Ledenvergadering. In de ledenvergadering, als hoogste orgaan, zijn alle leden gelijk.

Aan de slag

Het aftredende werkbestuur gaf aan dat de leden de vereniging maken. Waarna een nieuw bestuurslid concludeerde dat hij niet veel hoeft te doen… Al met al zal het heel veel werk zijn, waar we als nieuw bestuur met verve de schouders onder gaan zetten. U hoort van ons!