Nieuws

2 april 2012

Vliegende start

Week 11, 12 en 13

14 maart Eerste vergadering van nieuw gekozen bestuur.

Woensdag 14 maart kwam het vers gekozen bestuur van het Biohuis voor het eerst bij elkaar in Zeewolde, op het bedrijf van Douwe Monsma, een van de bestuursleden.

De plek is bijzonder, omdat op de grond van dit bedrijf altijd biologisch is geboerd. Na de ontginning van de Flevopolder is deze maagdelijke grond meteen gecertificeerd onder ons dierbare keurmerk.

Ook was het bijzonder dat een van de bestuursleden Kees Schepens vanuit China meepraatte via Skype. De modernste technieken worden niet geschuwd om binnen het Biohuis de communicatie goed te laten verlopen.

Na een kennismaking, waarbij iedereen vertelde over zijn biologische geschiedenis, zijn drive, zijn kwaliteiten en zijn netwerk, kwam de communicatie meteen op tafel. Het is belangrijk om met zoveel kikkers in een kruiwagen open te communiceren.

De website wordt snel opgepakt, en de lopende zaken werden verdeeld. Zo is er heel binnenkort een IFOAM-conferentie. Actueel daarbij is dat binnen IFOAM het geluid van de boeren versterkt gaat worden. Er is een Europese initiatief, Farmersvoice (Boerenstem), waar Kees van Zelderen  en naar alle waarschijnlijkheid Maria Buitenkamp, die haar agenda schoon probeert te vegen voor deze conferentie, hun boerenstem zullen laten horen.

Verder staat op 20 maart het overleg van de ketenwerkgroepen van Bionext op de agenda. Ook hier zullen bestuursleden heen gaan, om kennis te maken en verdere samenwerking op poten te zetten.

Ook de RUB is actueel. Dit is een wet die op het punt staat van opheffing, waardoor middelen als bier tegen slakken en melk tegen luizen in principe geen “toelating” meer hebben. Bionext en zelfs LTO waren hier al mee bezig, en het Biohuisbestuur ondersteunt de lobby om toelating te behouden.

De vergadering werd enigszins gehaast afgesloten, omdat er natuurlijk weer koeien gemolken moesten worden. In dit geval waren dat de Jerseykoeien van Irene van de Voort

15 maart Natuurweide gaat collectief

Een van de dragende organisaties van het Biohuis is De Natuurweide. Dit is de vereniging voor alle biologische melkveehouders van Nederland.

De Natuurweide heeft een zetel in de Bioraad. De ledenvergadering van De Natuurweide zend dus één persoon naar de vergaderingen van de Bioraad, en op die manier is er contact tussen het Biohuis en De Natuurweide. Alles wat voor de biologische melkveehouderij belangrijk is, zoals momenteel de actualiteit rond de koppeling van de biologische melkprijs en de gangbare melkprijs, lost De Natuurweide in principe zelf op. Pas als het sectoroverschrijdend is, of als meerder sectoren last hebben van hetzelfde probleem, delen zij dit in de Bioraad. Daar vinden zij dan een sterke schouder waar zij op kunnen rekenen. Gezamenlijk kunnen we een sterke agenda neerzetten in de Bioraad, om de toekomst van de biologische landbouw vorm te geven. 

Het een heugelijk feit dat De Natuurweide, met haar ongeveer 160 leden, zich collectief aansluit. Welkom in het Biohuis.

De Groene Geit, de BPV en BD Eko zijn ook al zo ver dat zij met de leden hebben gekozen voor aansluiting. Op 29 maart zullen het oude werkbestuur en het nieuw gekozen bestuur de koppen bij elkaar steken, om inschrijving en contributiebetaling te gaan verwerken. Er zijn ook al individuele leden aangemeld. Het Biohuis komt op stoom!!

WEEK 12: Lopende zaken..

20 maart  Ketenoverleg Bionext

Bionext is onze organisatie.

Samen met de handel en verwerkers vormen wij de biologische keten. De handel en verwerkers zijn verenigd in de Vereniging van Biologische Producenten (VBP). Samen met deze VBP vormen we een organisatie. Een keten-organisatie. Dit is Bionext.

Het Biohuis echter heel nieuw, en Bionext draait al op volle toeren. Gelukkig maar. Er zijn vele projecten, zoals “Lekker naar de boer” die al jaren naar volle tevredenheid draaien. 

Binnen Bionext draaien de ketengroepen. Er zijn zes ketengroepen:

Kippen (1), Varkens (2) en Zuivel (3). Dit zijn de dierlijke ketengroepen. Er zijn ook drie plantaardige: Akkerbouw, volle grondsgroente (4), Fruit (5) en Glastuinbouw (6).

Het voltallige Biohuisbestuur was op 20 maart aanwezig op een overleg met medewerkers van Bionext en de voorzitters van de ketengroepen.

Voorlopige conclusie is dat er per ketengroep 2 Biohuisleden en 2 VBP leden zitting nemen. De Bionext medewerker is adviseur. Als we als voorbeeld de varkens nemen, zitten er dus twee varkenshouders van de VBV (Vereniging Biologische Varkenshouders) in de ketengroep Varkens. Deze twee varkenshouders kunnen niet zomaar een standpunt innemen in de ketengroep, dit doen zij in overleg met de VBV. De VBV heeft een eigen bestuur en ledenvergadering, waar standpunten worden vastgesteld over varkens.

Daarnaast heeft de VBV een afgevaardigde in de Bioraad. Deze persoon is dezelfde als een van de twee varkenshouders in de ketengroep Varkens, of in ieder geval worden er nauwe contacten onderhouden. In de Bioraad worden sectoroverstijgende onderwerpen besproken. In de Bioraad worden biologische standpunten tussen sectoren ingenomen, en deze worden weer teruggekoppeld naar de ketengroepen.

Het duizelde de nieuwe bestuursleden allemaal een beetje, maar dat er snel en duidelijk richting moet worden gegeven aan deze complexe structuur, dat was in ieder geval helder!

Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog twee ketengroepen die sectoroverschrijdend zijn. Dit zijn de ketengroep “Bodemvruchtbaarheid” en de ketengroep “Uitgangsmateriaal en veredeling”. Zij blijven voorlopig ook draaien, in nauw overleg met de Bioraad.

WEEK 13: Overdracht

29 maart Oude en nieuwe bestuur komen samen

Op de al bijna vertrouwde vergaderlocatie van NZ 27, op grond in Zeewolde, (alwaar nog nóoit in de geschiedenis van de mensheid kunstmest of bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, voornamelijk door de late “ontginning”) werd het oude werkbestuur gastvrij onthaald voor de overdracht van taken. 

Pokhamer

De vergadering verliep bijna té gestructureerd, omdat de nieuwe voorzitter een pokhamer kreeg overhandigd. Deze hamer van pokhout had een diepere betekenis. “Zo dwars als pokhout” is  namelijk de uitdrukking, maar tegelijkertijd heeft pokhout een smerende werking. Zodoende werd de nieuwe voorzitter door het oude werkbestuur tegelijkertijd zowel eigengereidheid als een verbindende werking toegewenst. Eigenschappen die voor een voorzitter van een biologische organisatie van formaat onontbeerlijk zijn.

Onderwerpen

Al pokhamerend kwamen allerlei vergaderdata, de Biovak, de financiën (u hoort nog van ons!!) en commissies die al ingesteld zijn door de Bioraad aan de orde.

Commissie voor Ekokeurmerk

Er is al een commissie Ekokeurmerk, hierin zitten Jaap van Deelen, Alex van Hootegem, Wridzer Bakker en Kees van Zelderen. Inderdaad moeten we als sector snel aan de slag met deze stichting, die het oude Ekokeurmerk gaat beheren. Verplichting tot het voeren van dit keurmerk vervalt, omdat er nu een Europees keurmerk is. Dat groene, met die sterretjes, in de vorm van een blaadje. Het oude vertrouwde Ekokeurmerk mag je wel blijven voeren, als je betaald aan de stichting. Er is ook al een commissie Visie en Werkplan. Daar is nog geen contact mee. Er is ook de werkgroep Biovak, die is al zo oud als de Biovak zelf. Het nieuwe bestuur komt hier zo snel mogelijk op terug, om alle werkgroepen te structuren.

Werk aan de winkel

Ook de website, de ledenadministratie, afspraken met Bionext en LTO kwamen aan de orde. Zelfs inhoudelijk gingen we al los, de RUB kwam aan de orde, dit is de wet die groene zeep en bier toestaat als middelen. Die wet was bijna afgeschaft. Iedereen was onmiddellijk eens dat we dit moesten voorkomen, zodat we inhoudelijk een goede start maakten. De lobby die al was ingezet door LTO en Bionext bleek later zeer succesvol, zodat u nog steeds met een gerust hard uw biertje over uw gewas kunt spuiten. Uit België kwam naar voren dat men liever geen Belgisch bier hiervoor in aanmerking laat komen…

Organogram en functies

De vergadering werd afgesloten, en het nieuwe bestuur vergaderde nog even zelfstandig door. Na een half uurtje ging de telefoon: Teunis Jacob Slob, de afgetreden voorzitter van het oude werkbestuur belde over de boom van de Biovak. Hij vroeg zich af wat hij daarmee moet doen. Die mag je nog even water geven Teunis Jacob! We hebben nog geen eigen kantoor.

29 maart  bestuursvergadering

Soepeltjes werden de secretaris en penningmeester gekozen, respectievelijk Irene en Douwe, die met verve zullen waken over het secretariaat dan wel de penningen.

Het inner haast gefabriceerde communicatieplan werd min of meer vastgesteld. Wat niet wegnam dat de inlogcode van de website nog even duurt.

Ook probeerde het nieuwe bestuur een organogram samen te stellen in relatie tot Bionext. Dit bleek nog niet eenvoudig, maar al doende leert men.

 Kamer van Koophandel, BD Vereniging… Deze tweede bestuursvergadering leverde natuurlijk veel meer werk op dan dat werd afgerond, maar in volle tevredenheid keerde iedereen huiswaarts.