Posts Tagged ‘Bestuursleden’


2 april 2012

Vliegende start

Week 11, 12 en 13

14 maart Eerste vergadering van nieuw gekozen bestuur.

Woensdag 14 maart kwam het vers gekozen bestuur van het Biohuis voor het eerst bij elkaar in Zeewolde, op het bedrijf van Douwe Monsma, een van de bestuursleden.

De plek is bijzonder, omdat op de grond van dit bedrijf altijd biologisch is geboerd. Na de ontginning van de Flevopolder is deze maagdelijke grond meteen gecertificeerd onder ons dierbare keurmerk.

Ook was het bijzonder dat een van de bestuursleden Kees Schepens vanuit China meepraatte via Skype. De modernste technieken worden niet geschuwd om binnen het Biohuis de communicatie goed te laten verlopen.

Na een kennismaking, waarbij iedereen vertelde over zijn biologische geschiedenis, zijn drive, zijn kwaliteiten en zijn netwerk, kwam de communicatie meteen op tafel. Het is belangrijk om met zoveel kikkers in een kruiwagen open te communiceren.

De website wordt snel opgepakt, en de lopende zaken werden verdeeld. Zo is er heel binnenkort een IFOAM-conferentie. Actueel daarbij is dat binnen IFOAM het geluid van de boeren versterkt gaat worden. Er is een Europese initiatief, Farmersvoice (Boerenstem), waar Kees van Zelderen  en naar alle waarschijnlijkheid Maria Buitenkamp, die haar agenda schoon probeert te vegen voor deze conferentie, hun boerenstem zullen laten horen.

Verder staat op 20 maart het overleg van de ketenwerkgroepen van Bionext op de agenda. Ook hier zullen bestuursleden heen gaan, om kennis te maken en verdere samenwerking op poten te zetten.

Ook de RUB is actueel. Dit is een wet die op het punt staat van opheffing, waardoor middelen als bier tegen slakken en melk tegen luizen in principe geen “toelating” meer hebben. Bionext en zelfs LTO waren hier al mee bezig, en het Biohuisbestuur ondersteunt de lobby om toelating te behouden.

De vergadering werd enigszins gehaast afgesloten, omdat er natuurlijk weer koeien gemolken moesten worden. In dit geval waren dat de Jerseykoeien van Irene van de Voort

15 maart Natuurweide gaat collectief

Een van de dragende organisaties van het Biohuis is De Natuurweide. Dit is de vereniging voor alle biologische melkveehouders van Nederland.

De Natuurweide heeft een zetel in de Bioraad. De ledenvergadering van De Natuurweide zend dus één persoon naar de vergaderingen van de Bioraad, en op die manier is er contact tussen het Biohuis en De Natuurweide. Alles wat voor de biologische melkveehouderij belangrijk is, zoals momenteel de actualiteit rond de koppeling van de biologische melkprijs en de gangbare melkprijs, lost De Natuurweide in principe zelf op. Pas als het sectoroverschrijdend is, of als meerder sectoren last hebben van hetzelfde probleem, delen zij dit in de Bioraad. Daar vinden zij dan een sterke schouder waar zij op kunnen rekenen. Gezamenlijk kunnen we een sterke agenda neerzetten in de Bioraad, om de toekomst van de biologische landbouw vorm te geven. 

Het een heugelijk feit dat De Natuurweide, met haar ongeveer 160 leden, zich collectief aansluit. Welkom in het Biohuis.

De Groene Geit, de BPV en BD Eko zijn ook al zo ver dat zij met de leden hebben gekozen voor aansluiting. Op 29 maart zullen het oude werkbestuur en het nieuw gekozen bestuur de koppen bij elkaar steken, om inschrijving en contributiebetaling te gaan verwerken. Er zijn ook al individuele leden aangemeld. Het Biohuis komt op stoom!!

WEEK 12: Lopende zaken..

20 maart  Ketenoverleg Bionext

Bionext is onze organisatie.

Samen met de handel en verwerkers vormen wij de biologische keten. De handel en verwerkers zijn verenigd in de Vereniging van Biologische Producenten (VBP). Samen met deze VBP vormen we een organisatie. Een keten-organisatie. Dit is Bionext.

Het Biohuis echter heel nieuw, en Bionext draait al op volle toeren. Gelukkig maar. Er zijn vele projecten, zoals “Lekker naar de boer” die al jaren naar volle tevredenheid draaien. 

Binnen Bionext draaien de ketengroepen. Er zijn zes ketengroepen:

Kippen (1), Varkens (2) en Zuivel (3). Dit zijn de dierlijke ketengroepen. Er zijn ook drie plantaardige: Akkerbouw, volle grondsgroente (4), Fruit (5) en Glastuinbouw (6).

Het voltallige Biohuisbestuur was op 20 maart aanwezig op een overleg met medewerkers van Bionext en de voorzitters van de ketengroepen.

Voorlopige conclusie is dat er per ketengroep 2 Biohuisleden en 2 VBP leden zitting nemen. De Bionext medewerker is adviseur. Als we als voorbeeld de varkens nemen, zitten er dus twee varkenshouders van de VBV (Vereniging Biologische Varkenshouders) in de ketengroep Varkens. Deze twee varkenshouders kunnen niet zomaar een standpunt innemen in de ketengroep, dit doen zij in overleg met de VBV. De VBV heeft een eigen bestuur en ledenvergadering, waar standpunten worden vastgesteld over varkens.

Daarnaast heeft de VBV een afgevaardigde in de Bioraad. Deze persoon is dezelfde als een van de twee varkenshouders in de ketengroep Varkens, of in ieder geval worden er nauwe contacten onderhouden. In de Bioraad worden sectoroverstijgende onderwerpen besproken. In de Bioraad worden biologische standpunten tussen sectoren ingenomen, en deze worden weer teruggekoppeld naar de ketengroepen.

Het duizelde de nieuwe bestuursleden allemaal een beetje, maar dat er snel en duidelijk richting moet worden gegeven aan deze complexe structuur, dat was in ieder geval helder!

Als klap op de vuurpijl zijn er ook nog twee ketengroepen die sectoroverschrijdend zijn. Dit zijn de ketengroep “Bodemvruchtbaarheid” en de ketengroep “Uitgangsmateriaal en veredeling”. Zij blijven voorlopig ook draaien, in nauw overleg met de Bioraad.

WEEK 13: Overdracht

29 maart Oude en nieuwe bestuur komen samen

Op de al bijna vertrouwde vergaderlocatie van NZ 27, op grond in Zeewolde, (alwaar nog nóoit in de geschiedenis van de mensheid kunstmest of bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt, voornamelijk door de late “ontginning”) werd het oude werkbestuur gastvrij onthaald voor de overdracht van taken. 

Pokhamer

De vergadering verliep bijna té gestructureerd, omdat de nieuwe voorzitter een pokhamer kreeg overhandigd. Deze hamer van pokhout had een diepere betekenis. “Zo dwars als pokhout” is  namelijk de uitdrukking, maar tegelijkertijd heeft pokhout een smerende werking. Zodoende werd de nieuwe voorzitter door het oude werkbestuur tegelijkertijd zowel eigengereidheid als een verbindende werking toegewenst. Eigenschappen die voor een voorzitter van een biologische organisatie van formaat onontbeerlijk zijn.

Onderwerpen

Al pokhamerend kwamen allerlei vergaderdata, de Biovak, de financiën (u hoort nog van ons!!) en commissies die al ingesteld zijn door de Bioraad aan de orde.

Commissie voor Ekokeurmerk

Er is al een commissie Ekokeurmerk, hierin zitten Jaap van Deelen, Alex van Hootegem, Wridzer Bakker en Kees van Zelderen. Inderdaad moeten we als sector snel aan de slag met deze stichting, die het oude Ekokeurmerk gaat beheren. Verplichting tot het voeren van dit keurmerk vervalt, omdat er nu een Europees keurmerk is. Dat groene, met die sterretjes, in de vorm van een blaadje. Het oude vertrouwde Ekokeurmerk mag je wel blijven voeren, als je betaald aan de stichting. Er is ook al een commissie Visie en Werkplan. Daar is nog geen contact mee. Er is ook de werkgroep Biovak, die is al zo oud als de Biovak zelf. Het nieuwe bestuur komt hier zo snel mogelijk op terug, om alle werkgroepen te structuren.

Werk aan de winkel

Ook de website, de ledenadministratie, afspraken met Bionext en LTO kwamen aan de orde. Zelfs inhoudelijk gingen we al los, de RUB kwam aan de orde, dit is de wet die groene zeep en bier toestaat als middelen. Die wet was bijna afgeschaft. Iedereen was onmiddellijk eens dat we dit moesten voorkomen, zodat we inhoudelijk een goede start maakten. De lobby die al was ingezet door LTO en Bionext bleek later zeer succesvol, zodat u nog steeds met een gerust hard uw biertje over uw gewas kunt spuiten. Uit België kwam naar voren dat men liever geen Belgisch bier hiervoor in aanmerking laat komen…

Organogram en functies

De vergadering werd afgesloten, en het nieuwe bestuur vergaderde nog even zelfstandig door. Na een half uurtje ging de telefoon: Teunis Jacob Slob, de afgetreden voorzitter van het oude werkbestuur belde over de boom van de Biovak. Hij vroeg zich af wat hij daarmee moet doen. Die mag je nog even water geven Teunis Jacob! We hebben nog geen eigen kantoor.

29 maart  bestuursvergadering

Soepeltjes werden de secretaris en penningmeester gekozen, respectievelijk Irene en Douwe, die met verve zullen waken over het secretariaat dan wel de penningen.

Het inner haast gefabriceerde communicatieplan werd min of meer vastgesteld. Wat niet wegnam dat de inlogcode van de website nog even duurt.

Ook probeerde het nieuwe bestuur een organogram samen te stellen in relatie tot Bionext. Dit bleek nog niet eenvoudig, maar al doende leert men.

 Kamer van Koophandel, BD Vereniging… Deze tweede bestuursvergadering leverde natuurlijk veel meer werk op dan dat werd afgerond, maar in volle tevredenheid keerde iedereen huiswaarts.

 

7 maart 2012

7 MAART Oprichtings ALV, Biohuis nu formeel van start

De oprichting van een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle Nederlandse bioboeren is een feit. De statuten voor het Biohuis zijn getekend. De eerste Algemene Ledenvergadering is op 7 maart 2012 gehouden. Ongeveer 50 verse enthousiaste leden kwamen bij elkaar en kozen het nieuwe bestuur.

Aanleiding

Met het wegvallen van de jarenlange overheidssteun uit het convenant biologische landbouw ontstond in 2011 een acute situatie. Er was met name via Biologica enorm veel opgebouwd op het gebied van kennis, markt en regelgeving. Dit mocht niet verloren gaan. Achter de schermen ging een groep boeren hard aan de slag om te zorgen voor een nieuwe organisatie en financiering van de sector. Het gevolg: de nieuwe ketenorganisatie Bionext en de boerenorganisatie Biohuis.

Eerste algemene ledenvergadering

Het werkbestuur van het Biohuis in oprichting was op de ochtend van 7 maart langs notaris De Jong gegaan in Dronten, om de statuten te tekenen. De inkt was nog maar nauwelijks droog toen de algemene ledenvergadering begon.

Bestuursleden

De ledenvergadering koos vijf nieuwe bestuursleden, met als voorzitter Kees van Zelderen (melkveehouder). De overige functies worden verdeeld door de bestuursleden zelf, dit zijn Maria Buitenkamp (bessenteler), Douwe Monsma (akkerbouwer), Kees Schepens (varkens- en vleesveehouder) en Irene van de Voort (melkveehouder).

De overdracht van werkzaamheden van het oude werkbestuur naar het vers aangetreden bestuur zal eind maart plaatsvinden. Intussen oriënteren de nieuwe bestuursleden zich al door het bezoeken van bijeenkomsten van bioboeren en van Bionext.

Verslag ALV 7 maart 2012: Begroting en Bionext

Naast het kiezen van bestuursleden is  op 7 maart  door de ledenvergadering een begroting vastgesteld van 240.000 euro. Ook deze is te vinden op de website bij de agendastukken voor 7 maart (menu: organisatie, informatie). De helft van het bedrag gaat naar ketenorganisatie Bionext, zodat in de middag directeur Bavo van de Idsert van Bionext kwam uitleggen hoe Stichting Bionext ten dienste staat aan het Biohuis. De ketenorganisatie is een samenwerking met verwerkers, handel en winkeliers. Het bestuur van de stichting bestaat uit bestuursleden van de verwerkers (VBP) en van het Biohuis. Bionext haalt onderzoeksgeld binnen voor de sector en zet dat weer weg naar onderzoeksinstituten. Zij halen ook communicatieprojecten binnen, en zetten die weer uit in de sector en de markt, zoals de open dag voor de biologische landbouw, en adopteer een kip. Ook treden zij op als een soort biologisch “Bureau voor de Levensmiddelen” als er “stront aan de knikker is” met bio, zoals tijdens de Ehec en de fraude met bio in Italie.

Vastgesteld

Al met al een overtuigend verhaal. De vergadering vond de 120.000 euro een koopje, ook al drukt het bedrag zwaar op de bescheiden begroting van het Biohuis. De begroting van het Biohuis, met de 120.000 euro voor Bionext, werd goedgekeurd. Overigens met de afspraak dat dit geldt bij het geschatte aantal leden. Bij minder leden wordt 150 euro per lid overgemaakt.

Voor sectorale activiteiten via Bionext worden werkgroepen ingesteld, waarin ook leden van het Biohuis plaats gaan nemen.

Werkplan

Ook de opzet van het werkplan van het Biohuis werd vastgesteld tijdens de vergadering. Onderwerpen als kringlopen, energie, antibiotica, GGO, middelengebruik, en jongeren werden besproken. Hierbij werd vooral aangegeven dat de leden zelf aan het werk kunnen met ideeen en onderwerpen, omdat de lijst niet eindig is. Daarmee werd duidelijk wat het Biohuis is: een open organisatie, voor en door de leden. Dat we daarbij de sector gezamenlijk ontwikkelen, met een open vizier richting maatschappelijke organisaties en samenleving, zal ons in de toekomst veel opleveren. Met enthousiaste communicatie naar buiten, pikken we ook een extra graantje mee op de markt.

Lid worden

Alle nieuwe bestuursleden hebben er veel zin in en verwelkomen u graag als lid. Als u nog niets gehoord heeft van uw sectororganisatie (Natuurweide, Groene Geit, VBV, VBP, Prisma, NVPM, Boom en Sier) of regio-organisatie (NBLV, FBBF, biologische vakgroep LTO’s) zal dit vast zeer binnenkort gebeuren. Als u nog nergens lid bent kunt u rechtstreeks lid worden van het Biohuis.

U kunt u sowieso vast persoonlijk melden als lid, ook als u al lid bent van een biologische organisatie. U hoeft niet bang te zijn voor dubbele contributiebetaling. Dit wordt onderling goed geregeld.

Bioraad

De biologische organisaties zelf kunnen als rechtspersoon ook lid worden van het Biohuis. Samen vormen zij de Bioraad. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur. Dus als u lid wordt via een biologische organisatie, dan bent u ook vertegenwoordigd in de Bioraad. Daarnaast hebt u altijd uw persoonlijke stem in de Algemene Ledenvergadering. In de ledenvergadering, als hoogste orgaan, zijn alle leden gelijk.

Aan de slag

Het aftredende werkbestuur gaf aan dat de leden de vereniging maken. Waarna een nieuw bestuurslid concludeerde dat hij niet veel hoeft te doen… Al met al zal het heel veel werk zijn, waar we als nieuw bestuur met verve de schouders onder gaan zetten. U hoort van ons!