Werkgroepen

Bepaalde onderwerpen of partners vragen om commissies of werkgroepen.
Een werkgroep bestaat uit leden van het Biohuis, bij voorkeur actieve bestuurders van de aangesloten verenigingen, eventueel naar gelang het thema aangevuld met deskundigen of andere gasten. Het bestuur formuleert de opdracht en benoemt de commissie.
Daarnaast kan de Bioraad werkgroepen vormen. Zo benoemt de Bioraad de selectiecommissie die nieuwe Biohuisbestuursleden voordraagt.

Werkgroep Biomest

De werkgroep biomest bespreekt de knelpunten en oplossingen bij het streven naar het sluiten van de biologische mineralenkringloop en 100% biologische bemesting. Er zijn diverse onderzoeks en ontwikkel projecten gedaan en nog gaande, om de biologische ringloop beter in kaart te brengen en voorstellen te ontwikkelen voor betere kringloopsluiting en een hoger aandeel biologische meststoffen.

Werkgroep Stikstof

De werkgroep stikstof bespreekt de actuele ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek en ontwikkelt voorstellen en alternatieven vanuit de biologische landbouw. Met onderzoeksprojecten ondersteunen we onze inbreng en geven we een constructieve inbreng in de gesprekken met overheden.

Werkgroep GLB

De werkgroep GLB probeert de biologische landbouw een goede plek te geven in het ontwerp van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Werkgroep Markt

De werkgroep Markt werkt aan een goede marktpositie van de biologische landbouw, ook in het kader van het Actieplan biologische productie en consumptie van LNV.

Overleg akkerbouw: Bio-plant

Bio-plant is een informeel landelijk overleg van de biologische akkerbouwers, die tot nu toe vooral in regionale verenigingen georganiseerd zijn. In het najaar van 2012 zijn vertegenwoordigers van de drie biologische akkerbouwverenigingen BioWad; Bdeko en Studiegroep Zuid-West met elkaar in gesprek gegaan over het oprichten van een landelijk overleg voor de biologische akker- en tuinbouw in Nederland. De reden hiervoor is dat bij besluitvorming in de landelijke vakgroep biologische landbouw van LTO en nu ook in het Biohuis en Bionext eensluidende standpunten vanuit de akker- en tuinbouw vaak ontbreken. De drie verenigingen hebben inmiddels versterking gekregen vanuit het oostelijk zandgebied en Noord-Holland, zodat er vanuit vrijwel het hele land meegepraat kan worden over belangrijke actuele thema’s  en toekomstige ontwikkelingen. Bio-plant wil een aanspreekpunt zijn voor alle biologische akkerbouwers en tuinders. Zoals standpunten formuleren die de sector op weg  helpen naar een duurzame productie en afzet. Via de Bioraad worden standpunten ingebracht in Biohuis.

Bio-plant onderhoudt de contacten met bovengenoemde organisaties en ook met de Ketenwerkgroep Akkerbouw /VollegrondsGroenten, de werkgroep Bemesting en de Themawerkgroep  Uitgangsmateriaal.