Nieuws

18 november 2015

Actie rond nieuwe GlobalG.A.P. eisen voor mest

Branche- en belangenorganisaties: knelpunten nu melden

De eisen die GlobalG.A.P. versie 5 stelt aan het gebruik van onbehandelde mest in bepaalde groenten worden door ondernemers in de akker- en tuinbouw als knellend ervaren. De komende weken brengen de betrokken branche- en belangenorganisaties knelpunten in beeld. Deze inventarisatie levert een overzicht van gewassen op waar de nieuwe regels van GlobalG.A.P. problemen veroorzaken en wat de meest geschikte methodes van mestbehandeling zijn.
De betrokken branche- en belangenorganisaties zijn Biohuis, GroentenFruit Huis, LTO Nederland, certificatie-instellingen en de Nationale Technische Werkgroep van GlobalG.A.P. (NTWG). Zij inventariseren bij hun eigen achterban waar de eisen knellen.
Afgelopen weken ontstond beroering over het aanscherpen van de regels met betrekking tot gebruik van onbehandelde dierlijke mest. De nieuwe eisen zijn bedoeld om voedselinfecties te voorkomen. Groente en fruit is gezond, maar een verontreiniging met bacteriën, virussen of schimmels is niet helemaal uit te sluiten. Mest, water en mens kunnen die incidentele microbiologische contaminatie veroorzaken. Daarom gelden strikte voorzorgs- en hygiënemaatregelen. De nieuwe versie van Global G.A.P. geldt met ingang van het teeltseizoen 2016.
GlobalG.A.P.
Gebruik van dierlijke mest is in de gangbare en biologische landbouw van belang voor een gezonde bodem, een gezonde teelt en de kringloop van voedingsstoffen. GlobalG.A.P. stelt al langer eisen aan de tijd tussen het toepassen van onbehandelde dierlijke mest en de oogst, vanwege potentiële besmetting. De nieuwste GlobalG.A.P.-eisen schrijven voor dat voor producten die rauw wordt gegeten en waarvan het eetbare deel tijdens de teelt niet in aanraking komt met de grond, drie maanden voor de oogst geen onbehandelde mest is aangewend. Voor de categorie waarvan het eetbare deel tijdens de teelt wel in aanraking komt met de grond, geldt een periode van zes maanden.
Inventarisatie
De Nederlandse inventarisatie levert een overzicht met een indeling van gewassen in voornoemde categorieën. Dan wordt  helder voor welke gewassen de wachttijd van drie of zes maanden van toepassing is en waar dit tot knelpunten leidt. Het onderzoek brengt ook in beeld welke vormen van mestbehandeling beschikbaar zijn en of de behandeling afdoende is om microbiologische risico’s van pathogenen te beheersen.
De organisaties gebruiken het resultaat vervolgens bij de vertaling van de GlobalG.A.P.-eisen naar de praktijk van de Nederlandse telers. Ook gaan ze na hoe met praktische oplossingen knelpunten zijn op te lossen. Begin volgend jaar wordt het resultaat van de inventarisatie opgeleverd en wordt het besproken tijdens een bijeenkomst van de NTWG.
Leden Biohuis: knelpunten en tips deze week melden!
Leden van het Biohuis kunnen knelpunten en tips doorgeven aan hun vertegenwoordigers in de ketengroepen van Bionext.
Wij hebben voor u de betreffende artikelen uit de nieuwe GlobalGAP in een PDF gezet.
De namen van uw vertegenwoordigers vindt u hier.