Nieuws

11 oktober 2019

A meststoffen 70%, minder gangbare mest op veebedrijf

Zoals eerder in onze Nieuwsbrieven vermeld, is op basis van onderzoek en discussies met de diverse biologische sectorverenigingen voorgesteld om het verplichte percentage biomest (A meststoffen) in 2020 van 65 naar 70% te brengen en het gebruik van gangbare mest op biologische veebedrijven sterk te beperken. Dit verzoek is nu door het ministerie LNV en Skal ingewilligd. Dit betekent dat een biologische veehouder geen biologische mest mag afvoeren om vervolgens gangbare mest aan te voeren. Een biologisch bedrijf met vee mag wel gangbare mest aanvoeren als het bedrijf geen biologische mest afvoert,  minder dan 170 kilo stikstof per hectare aan dierlijke mest produceert en voldoet aan het vereiste percentage A meststoffen. Ook is het toegestaan om de eigen biologische mest af te voeren en andere biologische mest aan te voeren. Dat laatste kan hopelijk bijdragen aan een betere afzet van biologische varkensmest en kippenmest.
Ondertussen bereiden we met de diverse sectorverenigingen projecten en pilots voor om de komende jaren de biologische kringloop verder te sluiten en het gebruik van gangbare inputs – en daaraan verbonden risico’s – verder te beperken.