• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

21 februari 2024

Goed nieuws: tóch volledige gouden eco-premie voor biologische boeren

Er is goed nieuws over de eco-regeling, onderdeel van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De extra subsidie die biologische boeren automatisch zouden krijgen voor de activiteiten op hun bedrijf om biodiversiteit, waterkwaliteit en bodemgezondheid te verbeteren, zal tóch volledig worden uitgekeerd. Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis: ‘We bedanken de Minister voor zijn inspanningen om dit bij de Europese Commissie voor elkaar te krijgen.’

In december berichtte de Minister onverwacht dat de premie 27% lager zou uitvallen dan door de RVO was aangekondigd. De reden was de grotere belangstelling voor de regeling dan verwacht. Het beschikbare bedrag zou worden gedeeld door het aantal deelnemers. Biohuis en andere landbouwpartijen hebben er bij de Minister op aangedrongen de gemaakte afspraken na te komen en zelf uit de rijksbegroting bij de passen. Minister Adema kon dit in december niet toezeggen. Hij had toestemming nodig van de Europese Commissie. Die toestemming heeft hij inmiddels gekregen. Wanneer de Eerste Kamer instemt met de LNV-begroting zal het Ministerie van LNV eenmalig 50 miljoen euro gebruiken om boeren naar verwachting vanaf  1 april alsnog de geplande steunbedragen te kunnen uitkeren.

Vooruitblik 2024

Adema heeft laten weten dat hij hoopt dat boeren zich ook dit jaar weer aanmelden voor de ecoregeling. ‘De grote animo voor de ecoregeling heeft laten zien dat boeren zich echt willen inzetten voor verduurzaming.’ De Europese compensatie voor 2023 is echter wel éénmalig. Biohuis en andere landbouwpartijen zijn daarom nog met Minister Adema in gesprek over hoe een tekort op het GLB-budget dit jaar kan worden voorkomen. Daar moet vóór 1 maart duidelijkheid over zijn, het moment waarop landbouwers weer kunnen intekenen op de ecoregeling. Tweede Kamerlid André Flach van de SGP heeft een amendement ingediend om ook in 2024 50 miljoen extra opzij te zetten. Hier was een meerderheid van de Tweede Kamer voor. Het ministerie verwacht dat met de ervaring van 2023, er dit jaar een betere inschatting wordt gemaakt van de animo voor de ecoregeling, de inkomenssteun en de bijbehorende premies.

16 februari 2024

Nationale Piskijker: testen op glyfosaat

8 februari 2024

Meerdere positieve moties voor biologische landbouw aangenomen!

Afgelopen dinsdag 6 februari bleek bij de stemmingen in de Tweede Kamer over de begroting van LNV dat diverse moties om biologische landbouw te ondersteunen op een meerderheid konden rekenen. Het gaat om moties om pachtgronden, regeldruk van biologische boeren en om een adviescommissie Gelijk Speelveld die in kaart brengt hoe de maatschappelijke baten die biologische boeren leveren beter kunnen worden beloond.

Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis: “Ik ben heel blij dat de kamer deze positieve moties voor biologische landbouw heeft aangenomen. Enkele zijn mede door inzet van Biohuis en Bionext tot stand zijn gekomen.” Zo vonden we gehoor bij een kamerlid dat diverse biologische boeren hun pachtgronden dreigen te verliezen door de systematiek die Staatsbosbeheer heeft gekozen voor het uitgeven van gronden. “Wij zijn blij dat de Kamer nu de regering verzoekt dit tegen te gaan en om continuering te borgen van eigen biologisch gecertificeerde pachtgronden, ook na transacties naar nieuwe pachters. Biologische grond moet biologisch blijven.” Het gaat hier onder andere om grond die door het Rijksvastgoedbedrijf of Staatsbosbeheer wordt verpacht. (Zie oproep naar uw ervaringen)

De Tweede Kamer steunt ook een motie van meerdere partijen waarin de regering wordt gevraagd in kaart te brengen van welke regelingen biologische boeren geen gebruik kunnen maken, omdat ze voorlopers zijn, en waar de regeldruk voor biologische boeren verminderd kan worden, omdat ze al voldoen aan de Skal-voorwaarden. De indieners van de motie stellen dat biologische boeren tot de koplopers behoren in de beoogde transitie van de landbouw. Zij zouden daarvoor beloond moeten worden, maar de drie partijen constateren dat biologische boeren voor de overheid vaak nog een uitzondering zijn en regelingen daarom niet altijd op hen zijn afgestemd.

Tot slot is er een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om de adviescommissie Actieplan biologische landbouw, die onder leiding staat van Elies Lemkes (voormalig gedeputeerde provincie Noord-Brabant) op te roepen om het onderwerp gelijk EU-speelveld prioriteit te geven. Deze motie kwam voort uit een gezamenlijke inzet van LTO, het GroenBoerenPlan, Bionext en Biohuis. Laurens Nuijten van Bionext: “In de kern gaat het erom dat de groene boer niet beloond wordt voor de maatschappelijke baten die worden geleverd. De opdracht aan deze commissie is om in beeld te brengen welke instrumenten er zijn om dit speelveld meer gelijk te maken.”

7 februari 2024

‘Vrijstelling kleine biologische bedrijven van Skal-jaarbijdragen mooie eerste stap’

Het bestuur van Biohuis is content met het bericht dat LNV kleinschalige bio-bedrijven met een omzet tot 50.000 euro vrijstelt van drie jaarbijdragen voor certificering door Skal. Bij onderhandelingen in 2023 over een landbouwakkoord pleitte Biohuis ervoor álle biologische bedrijven vrij te stellen van de jaarbijdragen. Pipie Smits van Oyen: ‘Dat deze kleinschalige nu zijn vrijgesteld is een mooie eerste stap.’

Skal ziet erop toe dat biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologisch EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole. De tarieven van Skal worden jaarlijks aangepast aan stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen. Vanaf dit jaar hoeven landbouw- en bereidingsbedrijven met een omzet lager dan 50.000 euro in het voorgaande jaar de jaarbijdragen niet te betalen. Dit betekent dat deze bedrijven zijn vrijgesteld van de algemene bijdrage als ook die voor certificatie en toezicht. Dit is alleen van toepassing op bedrijven die volledig biologisch zijn. Voor kleine bedrijven scheelt het jaarlijks 866 euro (113 + 333 + 420). Minister Adema haalt hiermee een drempel weg om om te schakelen en zich te certificeren.

Deze maatregel geldt niet voor de overige tarieven met betrekking tot bijvoorbeeld de aanmelding, perceelregistratie of ontheffing. Hoewel er nog enige kosten blijven hoopt Biohuis dat ondernemers die al jaren werken volgens biologische uitgangspunten, certificering serieuws gaan overwegen en zo meewerken aan de groei van de biologische sector.

Overige tarieven
De overige Skal-tarieven voor 2024, hier te vinden, zijn helaas met 10% verhoogd. Net als vorig jaar heeft Biohuis zich hier stevig over uitgesproken. Pipie Smits van Oyen: ‘Op dit punt worden we nog niet gehoord. We blijven ons ervoor inzetten dat de jaarlijkse certificeringskosten voor alle biologische bedrijven door de overheid  wordt gedragen.’


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  --------------------------
  28 februari
  ALV en Biohuisdag
  Kootwijkerbroek
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Kijk bij Bioacademy
  https://www.bioacademy.nl/
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »