• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

11 oktober 2019

A meststoffen 70%, minder gangbare mest op veebedrijf

Zoals eerder in onze Nieuwsbrieven vermeld, is op basis van onderzoek en discussies met de diverse biologische sectorverenigingen voorgesteld om het verplichte percentage biomest (A meststoffen) in 2020 van 65 naar 70% te brengen en het gebruik van gangbare mest op biologische veebedrijven sterk te beperken. Dit verzoek is nu door het ministerie LNV en Skal ingewilligd. Dit betekent dat een biologische veehouder geen biologische mest mag afvoeren om vervolgens gangbare mest aan te voeren. Een biologisch bedrijf met vee mag wel gangbare mest aanvoeren als het bedrijf geen biologische mest afvoert,  minder dan 170 kilo stikstof per hectare aan dierlijke mest produceert en voldoet aan het vereiste percentage A meststoffen. Ook is het toegestaan om de eigen biologische mest af te voeren en andere biologische mest aan te voeren. Dat laatste kan hopelijk bijdragen aan een betere afzet van biologische varkensmest en kippenmest.
Ondertussen bereiden we met de diverse sectorverenigingen projecten en pilots voor om de komende jaren de biologische kringloop verder te sluiten en het gebruik van gangbare inputs – en daaraan verbonden risico’s – verder te beperken.

9 oktober 2019

Nieuwe excretieforfaits voor bio?

In de zomer is door Biohuis samen met de sectorverenigingen gereageerd op een ontwerpregeling voor nieuwe excretieforfaits. Naast gedetailleerd commentaar op de cijfers, is ingebracht dat het niet verantwoord is om op korte termijn grote onverwachte veranderingen door te voeren. Voor veel biologische forfaits zou ook nog een andere berekeningssystematiek gaan gelden. Daar is veel voor te zeggen, maar zowel voor Skal als voor biologische ondernemers is meer tijd nodig voor de overgang naar andere forfaits. Gisteren kwam de brief van Carola Schouten waaruit blijkt dat naar onze inbreng is geluisterd. In 2020 veranderen alleen de biologische excretieforfaits voor geiten en schapen, wat vanuit de betreffende sectorverenigingen akkoord was. Voor de andere diersoorten zal er in 2021 waarschijnlijk wel wat veranderen, met meer bedrijfsspecifieke berekeningen van de mestproductie. Hierover zullen we de komende tijd overleg voeren met LNV. Aandachtspunten: voldoende tijd voor aanpassingen en evenwicht op de biologische mestmarkt. Voor de fosfaatexcreties van rundvee is het verhaal complexer ivm de fosfaatregelgeving.  Lees hier de Brief Actualisering excretieforfaits. Neem contact op met de sectorvereniging voor meer informatie.

21 augustus 2019

Mestzaken

 

A meststoffen

Het Biohuis heeft op basis van een onderzoeksproject over de biologische kringloop,  en na een uitgebreide bespreking met de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, aan Skal voorgesteld om het verplichte percentage biomest (A meststoffen) in 2020 van 65 naar 70% te brengen en het gebruik van gangbare mest op biologische veebedrijven nog verder te beperken. Ondertussen wordt een project voorbereid om de biologische kringloop verder te sluiten.

Nieuwe excretieforfaits

Half juli opende het ministerie LNV tot ieders verrassing een internetconsultatie over een nieuwe wettelijke regeling excretieforfaits per 1 januari 2020, vast te stellen per 1 oktober 2019. Het gaat om behoorlijk grote veranderingen.  De diverse dierlijke biologische sectorverenigingen hebben samen  met Biohuis een uitgebreide reactie opgesteld. Naast gedetailleerd commentaar op de cijfers, is ingebracht dat het niet verantwoord is om op korte termijn grote onverwachte veranderingen door te voeren. Voor veel biologische forfaits zou ook nog een andere berekeningssystematiek gaan gelden. Daar is veel voor te zeggen, maar zowel voor Skal als voor  biologische ondernemers is meer tijd nodig voor de overgang naar andere forfaits. De uitgebreide Biohuis reactie leest u hier.  Zie ook www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits. 

2 juli 2019

Kringlooplandbouw en bio

Vanuit de biologische keten is er een eigen inbreng over kringlooplandbouw naar het ministerie LNV gegaan. Deze inbreng behelst ook verschillende pilots, die de sector graag wil uitvoeren. Leden van de Bioraad van Biohuis hebben hierover uitgebreid gesproken en diverse voorstellen aangeleverd. Ook waren er gesprekken met LNV. De biologische sector loopt in veel opzichten al voorop, maar het kan nog beter. Onze ambitieagenda omvat vijf thema’s, om de kringlooplandbouw verder te ontwikkelen: 1. Verdere kringloopsluiting; 2. Robuuste systemen en rassen; 3. Herstel & bevorderen biodiversiteit; 4. Duurzaam bodembeheer & bemesting; 5. Eerlijke prijsvorming in de keten. Verder willen we een ‘Bio-check’ op nieuw beleid, om te zorgen dat dit de biologische regels en praktijk niet doorkruist. Bekijk de Ambitieagenda hier


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  Heel 2019
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  -----------------------------------
  Heel 2019
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  -----------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »