Nieuws

26 juni 2022

Stikstof: boeren aan tafel!

Stikstofbrief van juni

De stikstofbrief van het kabinet heeft veel emoties losgemaakt. Tegelijk stuurde het kabinet een brief over het toekomstperspectief voor de landbouw.

Globale reducties

De stikstofbrief geeft in onze ogen nog niet heel veel duidelijkheid: het draait om een globale kaart waar met kleuren is aangegeven hoeveel ammoniak emissie reductie nodig is. De aangegeven reducties zijn in veel gevallen fors en treft  vooral  de landbouw.  Maar de kaart is gebaseerd op een globale modelmatige benadering  en vooralsnog ‘richtinggevend’.  De provincies moeten het echte werk doen:  de aanpak per gebied gedetailleerd uitwerken. Bij die aanpak kan de provincie ‘gemotiveerd’ afwijken van de kleurenkaart en ook reducties in verkeer en industrie gaan meenemen, waardoor de opgave voor de landbouw kleiner zou kunnen worden. Ook moet nog goed bekeken worden wat natuurgebieden nu echt nodig hebben voor hun herstel en behoud.  Het kabinet komt later nog met reductiedoelen voor die andere sectoren, die de stikstof veelal uitstoten als stikstofoxide.

Natuurgebieden onder de loep

Verder gaat men bekijken wat nu echt de situatie in een bepaald natuurgebied is en wat er beter moet. Dat heeft niet alleen met stikstof te maken.  Goed waterbeheer, agrarisch natuurbeheer en landbouwmethoden spelen ook een rol. Ondertussen zijn er ontwikkelingen waarbij de uitstoot in de landbouw al vanzelf daalt, zoals door extensivering, innovatie en uitstroom van boeren zonder opvolger. Door al deze mitsen en maren zijn de daadwerkelijke opgaven voor de landbouw in de gebieden nog niet duidelijk. Dat geeft ruimte voor een betere invulling dan generieke reducties.

Aan tafel

Het komt er nu op aan dat (bio)boeren in alle provincies  aan tafel komen om realistische gebiedsplannen te ontwikkelen die goed zijn voor de natuur, maar ook voor de boeren die verder willen. Daarbij moet recht gedaan worden aan bedrijven die al serieuze stappen hebben gezet richting innovatie en extensivering, zoals biologische bedrijven.

Neem contact op met uw vertegenwoordigers
Maakt u zich zorgen, hebt u goede ideeën of wilt u zich inzetten voor uw regio, neem dan contact op met uw vereniging of met Biohuis.  Zie deze pagina

 

Perspectiefbrief van het kabinet

Extensivering als rode draad

De ‘Perspectiefbrief’ stelt de omslag naar kringlooplandbouw centraal,  om problemen zoals met stikstof aan te pakken en boeren een perspectief te bieden.  De minister ziet daarbij kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw, biologische landbouw en regeneratieve landbouw als elkaar overlappende en versterkende begrippen en richtingen. Extensivering en kringlooplandbouw  lijken de rode draad in de perspectiefbrief en de stikstofbrief.  Biologische landbouw wordt opvallend vaak genoemd en er is een uitgebreide paragraaf over de stimulering van biologische landbouw – inclusief stimulering van de marktvraag.  Meer hierover komt in het nationale Actieplan Biologisch, te verwachten na de zomer.