Nieuws

28 juli 2016

Ministerie publiceert concept regeling excretieforfaits

Het Biohuis is al geruime tijd met het ministerie EZ in gesprek over de door het ministerie gewenste wijzigingen van de biologische excretieforfaits.
Deze forfaits zijn de verplichte basis voor het berekenen van een eventueel mestoverschot op een biologisch bedrijf, waarbij de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest beperkt is tot maximaal 170 kilo per hectare. Het forfait is een vast getal per diercategorie en houdt geen rekening met specifieke bedrijfssituaties.

De biologische veehouders zouden echter, net als hun gangbare collega’s, de mogelijkheid moeten hebben om specifiek voor hun eigen bedrijf de mestproductie te berekenen. Hierover heeft het Biohuis ruim een jaar geleden een brief aan de staatssecretaris gestuurd. Dit wordt ook wel de vrije bewijsleer genoemd. Staatssecretaris Dijksma heeft in het najaar van 2015 per brief geantwoord dat zij hier positief tegenover stond. De concrete uitwerking hiervan moest vervolgens geregeld worden door het ministerie en Skal. Hier zagen we weinig voortgang.

Nu ligt er dan een conceptregeling ter consultatie. Van onze voorstellen is daarin te weinig terug te vinden. Het Biohuis heeft de leden van de werkgroep excretieforfaits gevraagd de conceptregeling te bestuderen, zodat in de loop van augustus een reactie gegeven kan worden. Ondertussen zullen we ook weer in overleg treden met het Ministerie en Skal.

De consultatie is open tot 30 augustus, zie www.internetconsultatie.nl/wijzigingbiologischeforfaits

Na half augustus zullen we via onze Biohuis Nieuwsbrief onze leden verder informeren.