Nieuws

20 december 2019

Bio en stikstof

Het Biohuis heeft onlangs Kamerleden en Provinciale Statenleden dringend verzocht om de biologische sector op korte termijn actief te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond de stikstofproblematiek. Ook minister Schouten kreeg deze brief. Er wordt opgeroepen om in overleg te gaan met de biologische sector, en uitgelegd dat zaken bij bio anders liggen dan in de gangbare sector. De brief kreeg aandacht in diverse media. In verschillende provincies vindt overleg plaats met biologische boeren en vanuit Biohuis is er contact met LNV over stikstof. Aan de provincie Brabant, die een eigen beleid voert, werd vanuit ZLTO een brief verstuurd door de biologische veehouders in Brabant. Ook zij vragen om rekening te houden met de biologische werkwijze.
Onder andere doordat er minder dieren per hectare worden gehouden en er geen kunstmest wordt gebruikt, kan biologische landbouw deel van de oplossing zijn. Biohuis vindt dat het hele landbouwsysteem bekeken moet worden, dus bijvoorbeeld niet alleen de stallen. En de biologische landbouw heeft door haar brede benadering ook nog andere positieve effecten, zoals op de biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en klimaatbestendigheid. Mede daarom zou men rond natuurgebieden juist moeten streven naar een cordon van extensieve biologische bedrijven.
Binnen Biohuis is een stikstofwerkgroep actief. Deze bereidt o.a. een project voor, waarin de biologische aanpak van stikstof wordt uitgewerkt door onafhankelijke onderzoekers.
Vragen en opmerkingen over stikstof graag naar Biohuis: info(at)biohuis.org

Lees hier de Brief van Biohuis over de Stikstof problematiek 
Lees hier de brief van onze Brabantse bio veehouders aan PS

Coöperatieve Vereniging Bionext

Op 17 december vroeg het Biohuisbestuur op een extra ALV toestemming aan de Biohuis leden om een coöperatieve vereniging Bionext op te richten. De leden stemden unaniem voor en noemden het een goede ontwikkeling. Deze vereniging zal de rol en functie krijgen van de huidige Stichting Bionext. Een vereniging kan – anders dan een stichting – een democratische en transparante aansturing borgen.
Binnen deze nieuwe vereniging Bionext wordt de collectieve belangenbehartiging, communicatie en ontwikkeling van de biologische sector echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De oprichters zijn de drie schakels in de keten: Biohuis (boeren en tuinders), BioNederland (handel en verwerking) en Biowinkelvereniging (biologische winkeliers). De leden van de beide andere verenigingen waren al eerder akkoord gegaan. Nu de Biohuis leden ook ingestemd hebben, kan de nieuwe vereniging per 1 januari 2020 van start gaan.
Ketenorganisatie Bionext is voor veel zaken de uitvoerende organisatie van het Biohuis en vervult een cruciale rol voor de hele Nederlandse biologische sector. Deze samenwerking, door de hele keten heen, is uniek in de Nederlandse landbouw.