Nieuwsarchief 2018


31 december 2018

Boer helpt boer met fosfaat

Diverse biologische melkveehouders hebben aangeboden om tegen schappelijke voorwaarden fosfaatrechten beschikbaar te stellen aan collega bedrijven in de knel. Overweegt u ook zoiets?  Neem dan zo snel mogelijk contact op met melkveehouder Arie van den Berg. Hij bekijkt met De Natuurweide en een accountant welke constructies mogelijk zijn en kan bemiddelen bij het vinden van een bedrijf. De keuze voor een bedrijf ligt bij degene die fosfaatrechten over heeft. Het gaat om hulp aan bedrijven die bij Natuurweide en Biohuis gemeld hebben dat de voortzetting van  hun bedrijf in gevaar is. Meer weten? Mail Arie via hoeveackerdijk(at)hetnet.nl

 

5 december 2018

Inzamelingsactie Red de Bioboer

Geven gaat simpel via Ideal

De Natuurweide, de vereniging van biologische melkveehouders, roept iedereen op om geld te geven via de website www.reddebioboer.nl

Het geld is enerzijds bedoeld voor individuele boeren die er door de fosfaatwet onderdoor dreigen te gaan, en anderzijds voor meer politieke en maatschappelijke lobby acties. Doneren op de site gaat snel en simpel via Ideal – alle beetjes helpen!

4 december 2018

Nieuwe EU regelgeving: Bionext zit er bovenop

Op dit moment worden allerlei details in de nieuwe Europese biologische verordening uitgewerkt. Juist die details zijn voor de boerenpraktijk van groot belang. Het vervelende is dat dit in een razend tempo gebeurt: vaak moeten de lidstaten binnen een of twee dagen reageren op een tekstvoorstel uit Brussel. Deze dagen staan technische onderwerpen voor de varkenshouderij en de pluimveehouderij op de agenda. Door goed samenspel tussen de betrokken sectorvertegenwoordigers van Bionext en het ministerie, kan de sector goed voor de Nederlandse belangen opkomen. Andere sectoren komen hierna aan de beurt. Dit gaat via de ketengroepen van Bionext, waarin de biologische verenigingen uit Biohuis hun inbreng leveren. Via uw contributie aan Biohuis maakt u dit belangrijke werk van Bionext mogelijk.

Vragen? Mail ons of uw sectorvereniging.

30 oktober 2018

Visie Schouten stelt teleur

 

Biohuis: maak biologische landbouw pijler in streven kringlooplandbouw

Vorige maand presenteerde Carola Schouten haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw. Dit gebeurde op een biologisch-dynamisch bedrijf. De beschrijving van het ideaal plaatje “kringlooplandbouw” vertoont dan ook veel overeenkomsten met de bestaande biologische landbouw. Daar kunnen we als Biohuis op zich blij mee zijn. Maar het is teleurstellend dat de visie vrijwel geen woord wijdt aan de biologische landbouw. De visie werd in het algemeen positief ontvangen. De visie is dan ook algemeen geformuleerd en rept niet over specifieke maatregelen. Om te voorkomen dat het predicaat kringlooplandbouw overal opgeplakt wordt, is een scherpe definitie nodig, zodat het een inhoud krijgt waarbij boeren duidelijke keuzes maken. Vervolgens moet de visie concreet uitgewerkt worden in beleid en wet- en regelgeving.

Verder verwachten we dat de minister vanaf nu elke gelegenheid benut om kringlooplandbouw te stimuleren. Nu is er direct al zo’n gelegenheid: bij het vaststellen van de voorwaarden voor melkveebedrijven die gratis fosfaatrechten uit de fosfaatbank willen ontvangen. Dit dreigt echter slechts een loterij te worden onder bedrijven met voldoende grond op hun naam.

Er moet nog veel gebeuren om de visie breed in de praktijk te brengen. De biologische sector denkt hier graag over mee. Onze oproep is om óók hier en nu de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw in het onderzoek en in het beleid te bevorderen. Omdat biologische landbouw het ideaal van kringlooplandbouw al het meest benadert én een wettelijk basis met bijbehorende onafhankelijke controles en certificering kent. Het is belangrijk dat de biologische landbouw haar voortrekkersrol kan blijven spelen in de ontwikkeling naar kringlooplandbouw. Maak dit op zijn minst één van de pijlers in de uitvoering van de visie.