Nieuwsarchief augustus, 2016


25 augustus 2016

Consultatie EZ excretieforfaits

Geopend tot 30 augustus

Het ministerie van EZ heeft in juli een internetconsultatie geopend over een concept regeling rond biologische excretieforfaits. Het Biohuis was al langer met het ministerie in overleg over deze forfaits. Er zijn eerder al twijfels geuit naar EZ over de beoogde veranderingen, die kunnen leiden tot een grotere berekende mestproductie bij biologische veehouderijen. Het probleem is daarnaast dat een vast forfait geen recht doet aan de situatie van een individueel bedrijf. Er is daarom onder staatssecretaris Dijksma uitgebreid gesproken over het ook door Skal accepteren van meer bedrijfsspecifieke berekeningen, zoals die ook al onder de gewone mestregels zijn toegestaan of zelfs verplicht zijn gesteld, zoals stalbalansen. Dijksma stuurde ons in het najaar van 2015 een brief waarin ze daarin meeging, maar in de nu voorliggende conceptregeling is daar te weinig van terug te vinden. Wel wordt  de productie-ureum tabel voor melkvee nu vermeld. Vanuit Biohuis en Bionext gaan we  wederom met de betrokken partijen in overleg. Ook zullen we reageren op de internetconsultatie. Daarvoor hebben we ook de Biohuis werkgroep excretieforfaits geraadpleegd. U kunt de internetconsultatie  hier bekijken. Deze is geopend tot 30 augustus.

Daarnaast is er in mei door Bionext een onderzoeksvoorstel bij het ministerie ingediend om een aantal zaken mbt forfaits en stalbalansen voor pluimvee en varkens te laten onderzoeken. Op dit moment wordt het voorstel herschreven om aan de wensen van het ministerie tegemoet te komen.

25 augustus 2016

Convenant resistente aardappels

In de media is de afgelopen weken veel geschreven over het gebruik van koper in de biologische aardappelteelt. Maandag 22 augustus was er over dit onderwerp een bijeenkomst van de Ketenwerkgroep Akkerbouw van Bionext. Daar is de situatie in de aardappelteelt uitgebreid geïnventariseerd. Naar aanleiding van de bijeenkomst wordt een werkgroep ingesteld die gaat werken aan een convenant met veredelaars en retailers, om het gebruik van resistente rassen versneld op te schalen.

Begin oktober is er een bredere bijeenkomst over middelengebruik in de biologische sector, met meerdere sectoren. Deze  gaat over nut, noodzaak en wensen t.a.v. biologische middelen. Indien u hier input voor heeft, neem dan contact op met uw Biohuis-vertegenwoordiger in de ketenwerkgroepen.

 

10 augustus 2016

Biologische sector accepteert geen misbruik koper

In de media wordt geschreven dat er misbruik gemaakt zou worden van koper in de biologische aardappelteelt. De Europese biologische regels schrijven voor dat het natuurlijke mineraal koper gebruikt mag worden in de biologische landbouw. In kleine hoeveelheden is koper nodig voor de groei van planten en in Nederland is koper toegestaan als (blad)bemesting. Het is echter in Nederland verboden om het in een hoge dosering als bestrijdingsmiddel te gebruiken, omdat het dan schadelijk is voor het bodemleven. Daarom is de biologische sector tegen het oneigenlijk gebruik van koper. Overigens wordt er geregeld op koper gecontroleerd en zijn er tot nu toe geen koper residuen in biologische aardappelen aangetroffen.

Bij de aardappels gaat het om problemen met de aardappelziekte Phytophtora, die dit jaar door het natte weer veel problemen geeft. Waar de gangbare aardappelteler met chemische-synthetische gewasbeschermingsmiddelen kan spuiten, rest de biologische teler niets anders dan het aangetaste blad weg te branden en genoegen te nemen met een kleinere oogst. Voor de consument betekent het dat er kleinere en duurdere bio aardappels in het schap komen.

De biologische sector is al veel langer actief om nieuwe wegen te vinden voor een antwoord op Phytophtera in de aardappelteelt. Er zijn onder meer aardappelrassen ontwikkeld die veel beter bestand zijn tegen deze schimmelziekte, zoals de Carolus, de Vita bella, Alouette en Bionica. Deze rassen zijn echter nog niet op voldoende schaal beschikbaar voor de boeren en er is nog weinig vraag naar omdat deze aardappels nog onvoldoende bekend zijn bij inkopers van de retail en consumenten. De ontwikkeling van resistente rassen en het stimuleren van deze rassen in de markt wordt krachtig voortgezet vanuit de biologische sector.