Nieuwsarchief juli, 2016


28 juli 2016

Ministerie publiceert concept regeling excretieforfaits

Het Biohuis is al geruime tijd met het ministerie EZ in gesprek over de door het ministerie gewenste wijzigingen van de biologische excretieforfaits.
Deze forfaits zijn de verplichte basis voor het berekenen van een eventueel mestoverschot op een biologisch bedrijf, waarbij de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest beperkt is tot maximaal 170 kilo per hectare. Het forfait is een vast getal per diercategorie en houdt geen rekening met specifieke bedrijfssituaties.

De biologische veehouders zouden echter, net als hun gangbare collega’s, de mogelijkheid moeten hebben om specifiek voor hun eigen bedrijf de mestproductie te berekenen. Hierover heeft het Biohuis ruim een jaar geleden een brief aan de staatssecretaris gestuurd. Dit wordt ook wel de vrije bewijsleer genoemd. Staatssecretaris Dijksma heeft in het najaar van 2015 per brief geantwoord dat zij hier positief tegenover stond. De concrete uitwerking hiervan moest vervolgens geregeld worden door het ministerie en Skal. Hier zagen we weinig voortgang.

Nu ligt er dan een conceptregeling ter consultatie. Van onze voorstellen is daarin te weinig terug te vinden. Het Biohuis heeft de leden van de werkgroep excretieforfaits gevraagd de conceptregeling te bestuderen, zodat in de loop van augustus een reactie gegeven kan worden. Ondertussen zullen we ook weer in overleg treden met het Ministerie en Skal.

De consultatie is open tot 30 augustus, zie www.internetconsultatie.nl/wijzigingbiologischeforfaits

Na half augustus zullen we via onze Biohuis Nieuwsbrief onze leden verder informeren.

 

22 juli 2016

Ontheffing meststoffen aanvragen verregende akkers

De landbouw heeft te kampen met problemen als gevolg van de extreme regenval in mei en juni. Gewassen lopen achter in groei, verrotten door het vele water, of worden geïnfecteerd met schimmels en ziektes. Ook extreme buien met hagel hebben veel gewassen beschadigd. En belangrijk, de beschikbare stikstof is afgenomen door afspoeling, zodat de plant het erg moeilijk heeft om zich te herstellen van de klappen die hij ondergaan heeft.

Om in oogstjaar 2016 deze (achterstallige) teelten te helpen, is het voor telers in een aantal situaties noodzakelijk om de hoeveelheid B-meststoffen te verhogen om de gewassen weer goed op gang te brengen. Bemesten met onbehandelde dierlijke mest zal vanwege de GlobalGAP eisen in het algemeen niet mogelijk zijn.

Biohuis en Bionext hebben Skal daarom gevraagd om voor 2016 de eis van minimaal 65% A-meststoffen soepeler te mogen toepassen.

Het oorspronkelijke verzoek was om over de jaren 2016 en 2017 te mogen middelen tot de minimaal 65%. Skal heeft vervolgens gekozen voor een andere regeling, namelijk met individueel aan te vragen ontheffingen.

 

Skal heeft de volgende regeling gepubliceerd: 

  1. Een bedrijf mag alleen afwijken van de voor 2016 vastgestelde 65% A-meststoffen als hij hiervoor een geldige ontheffing heeft. Ontheffingen achteraf regelen is niet mogelijk.
  2. Het bedrijf moet aantonen dat het oorspronkelijke bemestingsplan 2016 voldoet aan de vastgestelde norm van 65% A-meststoffen. De meststoffen die aanvullend op dit oorspronkelijke bemestingsplan worden gebruikt, mogen B-meststoffen zijn.
  3. C-meststoffen zijn niet toegestaan.
  4. Een eventuele openstaande afwijking op dit inspectieonderdeel kan een bedrijf dat ontheffing heeft gekregen, niet sluiten in 2016. Skal zal dit inspectieonderdeel in 2017 herbeoordelen.
  5. De ontheffingsaanvraag loopt via het klantgebied van Skal en kan alleen digitaal aangevraagd worden.

Bijlagen bij de aanvraag stuurt het bedrijf per mail naar landbouw@skal.nl met verwijzing naar het ingediende ontheffingsverzoek. Skal zal deze tijdelijke verruiming van het meststoffenbeleid ook op haar website publiceren.

8 juli 2016

Bezwaar tegen verbod op biokippen in Oss

Biohuis, de Biologische Pluimveehouders (BPV) en Bionext hebben bezwaar aangetekend bij de gemeente Oss, tegen het beoogde verbod op onoverdekte uitlopen voor pluimvee in het nieuwe bestemmingsplan. Dit verbod is ingegeven door angst voor vogelgriep. Het betekent een verbod op vrije uitloop en biokippen.  Biohuisbestuurslid  Kees van Zelderen heeft overleg gehad met  ZLTO en de vakgroep Pluimvee. ZLTO maakt ook bezwaar en GroenLinks Oss is een online petitie gestart.