Nieuwsarchief 2013


20 december 2013

Protamylasse (aardappeldiksap) voorlopig toch toegestaan

Er waren vanuit het Biohuis vraagtekens gezet bij het onlangs door Skal aangekondigde verbod op Protamylasse per 1-1-2014. Na intern en extern overleg heeft Skal besloten om Protamylasse, PPL en andere gelijkwaardige producten uit aardappeldiksap voorlopig wel toe te staan. Het gaat om een restproduct uit de aardappelzetmeelverwerkende industrie dat gebruikt wordt voor bemesting. Skal zal dit restproduct herbeoordelen en medio 2014 met een definitief standpunt komen. In het herziene standpunt zal Skal ook de visies van andere EU lidstaten meewegen. Skal informeert de bij hen bekende leveranciers van deze meststoffen en zal nog een bericht op haar website plaatsen.

 

 

16 december 2013

Biohuis Ledenvergadering op de Biovak

Op woensdag 22 januari om 10.00 uur houdt het Biohuis een algemene ledenvergadering in Zwolle. Hier wordt verslag gedaan van de resultaten van het afgelopen jaar. Ook wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor leden. Dus als u lid bent van één van de dragende organisaties van het Biohuis, of als u individueel lid bent: van harte welkom! Weet u niet zeker of u via uw eigen vereniging wel lid bent van het Biohuis? Check dan alle dragende organisaties van het Biohuis hier.

Aansluitend aan de ledenvergadering is er een openbare lezing van Pablo Tittonell.

 

Biohuis druk met ‘Brussel’  

De Europese Commissie is voortvarend bezig met een complete herziening van de Europese regels voor de biologische landbouw. Om daar goed op in te spelen vindt er nu wekelijks en soms zelfs dagelijks overleg plaats met onze Europese collega’s. De Brusselse beleidsmakers willen de regels eenvoudiger en principiëler maken. Het is een behoorlijke uitdaging om aan de beleidsmakers duidelijk te maken hoe de biologische praktijk in elkaar zit. En waarom bepaalde regels soms wat ingewikkelder moeten zijn om recht te doen aan de praktijk.

Bovendien wil de Europese Commissie al begin 2014 een aantal specifieke voorschriften aanpassen. Het gaat om het inperken van bepaalde meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (bijlagen I en II). Een voorbeeld: nu zijn alle nuttige micro-organismen toegestaan als de algemene wetgeving ze toestaat. De Commissie wil voor bio alleen nog een beperkte, op soortnaam gestelde lijst. Voor elk nuttig organisme dat nu niet op die lijst staat, zal dan een jarenlange toelatingsprocedure nodig zijn en dan nog is er geen zekerheid. Het Biohuis doet er samen met Bionext alles aan om dit te voorkomen.

Lees dit en meer in de Nieuwsbrief Biohuis 13 dec13

10 december 2013

Zicht op antibioticumgebruik

Bionext start met een project gericht op het in beeld brengen van het antibioticumgebruik in de biologische veehouderij. Hierin werkt Bionext nauw samen met een aantal dragende organisaties van het Biohuis, te weten Natuurweide, de Vereniging van Biologische Varkenshouders en de Biologische Pluimveehouders Vereniging. Het doel van het project is om een actueel overzicht te verkrijgen van het gemiddelde antibioticumgebruik en de spreiding per diersector. Hiermee kunnen biologische veehouders inzicht krijgen in het antibioticumgebruik in hun sector en de prestatie van hun bedrijf ten opzichte van andere biologische bedrijven. Het gebruik in de biologische sector is sowieso al laag door de geldende regels.

 

Een biologische hagelverzekering?

De huidige hagelverzekering voldoet niet voor de biologische teelt. Daarom zijn er met steun van het Biohuis gesprekken opgestart over dit onderwerp, vanuit de vereniging BDEKO. Het probleem is landelijk, het betreft de biologische telers in de plantaardige hoek. De verzekeraar erkent dat het probleem moet worden opgelost en heeft ingestemd om met het Biohuis te spreken over een nieuwe regeling. Biologisch ondernemers worden bij het onderzoek betrokken omdat ze de meeste kennis van biologische gewassen hebben. Het onderzoek start in het voorjaar van 2014.

Lees meer in onze Nieuwsbrief Biohuis 29 nov 2013

19 november 2013

Samen sterk

 

Kees van Zelderen benoemd in IFOAM EU Farmers sector group

Op 7 november j.l. is Biohuis bestuurslid Kees van Zelderen officieel benoemd in het bestuur van de Farmers sector group van IFOAM EU, onze Brusselse lobbyorganisatie. Het Biohuis was al in het bestuur van IFOAM EU vertegenwoordigd via Bionext en nu dus ook rechtstreeks in de Farmers sector Group. 

 

Aan de slag met mest  

De werkgroep bemesting van het Biohuis heeft voor de zomer een hele lijst met actiepunten opgesteld, met als doel om gebruik, bruikbaarheid en beschikbaarheid van biologische meststoffen te vergroten. In november is daaraan een vervolg gegeven met het vormen van vier sub werkgroepen, die praktische voorstellen gaan ontwikkelen. De onderwerpen van deze groepen zijn: Eén op één relaties;  Bewerking dierlijke mest;  Certificering en kwaliteit plantaardige meststoffen;  Monstername stapelbare mest. In januari bespreekt de werkgroep de voorstellen uit deze subgroepen.

 

Samen sterk met het Biohuis!

Het Biohuis is de vereniging van biologische boeren en tuinders. Onderzoek, markt en regelgeving voor bio: samen actief voor een sterke sector, met Bionext als onze uitvoerende organisatie. Bent u lid? Kom dan op woensdag 22 januari 2014 voorafgaand aan de BioVak naar de ledenbijeenkomst van het Biohuis.

Bent u boer of tuinder en nog geen lid? Wilt u ook dat ons verhaal goed naar voren komt in de media? Dat een mooie reclamecampagne uw afzet verbetert? En dat de regels voor bio duidelijk en haalbaar zijn? Daarvoor zijn leden die meebepalen en meebetalen hard nodig! Zorg daarom dat u ook lid bent van het Biohuis: via uw sectororganisatie of anders rechtstreeks. Kijk hier voor informatie over het lidmaatschap.

Samen hebben we meer invloed op marktontwikkeling, regelgeving en onderzoek!           

           

Lees meer in onze Nieuwsbrief Biohuis 15 nov 2013